علل ادراک شده آسیب پذیری کشاورزان با تاکید بر خشکسالی (مطالعه موردی: مناطق بیابانی شرق اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: امروزه خشکسالی یکی از مخاطرات مهم طبیعی محسوب می­‌شود که دارای پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم به ویژه در نواحی روستایی است. خشکسالی­‌های پیاپی باعث از بین رفتن کشاورزی شده است و در نتیجه از بین رفتن کشاورزی موجب آسیب­‌پذیری ساکنان روستایی می‌­گردد که معیشت آنان وابسته به کشاورزی است. هدف از این مقاله بررسی علل ادراک شده آسیب‌­پذیری کشاورزان از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل­‌سازی معادله‌ ساختاری است.
روش و داده‌­ها: تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات علی است. جامعه آماری پژوهش را ۲۸۹۴ خانوار روستایی کشاورز ساکن در شرق حوضه زاینده‌رود در سال ۱۴۰۱ تشکیل می‌­دهد. با استفاده از فرمول کوکران، نمونه آماری مورد پرسش تعداد ۳۳۹ سرپرست خانوار تعیین شد. این تعداد با روش نمونه­‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده‌­ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و مدل­‌سازی معادلات ساختاری (Smart PLS) انجام شد.
یافته‌­ها: متغیرهای توانمندسازی اجتماعی، مدیریت، منابع آب و زیرساخت و خدمات متغیرهای مشاهده شده هستند. نتایج نشان می‌­دهد که اعتبار اندازه‌­گیری شده هر چهار مدل اندازه‌­گیری بر آسیب‌پذیری کشاورزان  قابل قبول است. با توجه نتایج، ضرایب t بین متغیرهای اصلی پژوهش، بالای ۲/۵۸ بوده؛ یعنی رابطه معنادار و غیرمستقیم است؛ بدین ترتیب ابعاد توانمندسازی اجتماعی، مدیریت، منابع آب و زیرساخت و خدمات بر آسیب­‌پذیری کشاورزان  تأثیر منفی و معناداری دارد که مقدار R2 نشان می‌دهد ۷۶/۷ درصد آسیب‌پذیری کشاورزان  با دستیابی به ابعاد چهارگانه تبیین شده و بعد منابع آب با ضریب ۰/۸۹، تأثیر بیشتری نسبت به سایر ابعاد بر آسیب‌پذیری کشاورزان داشته است.
نتیجه‌­گیری: پیشنهاد می­‌شود به منظور کاهش سطح آسیب­‌پذیری کشاورزان شاخص­‌های زیرساخت و خدمات مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا برآیند نهایی آسیب­‌پذیری کشاورزان بهبود یابد.
نوآوری، کاربرد نتایج: نوآوری این تحقیق در منطقه مورد مطالعه و شاخص‌­های به کار گرفته شده در آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perceived causes of farmers' vulnerability with emphasis on drought (Case study: rural desert areas of east Isfahan)

نویسنده [English]

  • ahmad hajarian
Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: It can be seen that their livelihood is dependent on agriculture. This article aims to investigate the perceived causes of farmers' vulnerability from the villagers' point of view with the structural equation modeling approach. 
Material & Method: The current research is applied research regarding its purpose and causal research. The statistical population of the research consists of 2894 rural farmer households living east of the Zayandeh River basin in 1401. The statistical sample of 339 household heads was determined using Cochran's formula. This number was selected by a simple random sampling method. Data was analyzed using SPSS software and structural equation modeling (Smart PLS). The variables of social empowerment, management, water resources, infrastructure, and services are the observed variables. 
Finding: The results show that the validity of all four measurement models on farmers' vulnerability is acceptable. According to the results, the t coefficients between the main research variables were above 2.58, meaning the relationship is significant and indirect. In this way, the dimensions of social empowerment, management, water resources, and infrastructure and services have a negative and significant effect on the vulnerability of farmers; the value of R2 shows that 76.7% of the vulnerability of farmers is explained by achieving the four dimensions, and then water resources with a coefficient of 0.89. , has had a more significant impact on farmers' vulnerability than other dimensions.
Conclusion: To reduce farmers' vulnerability level, infrastructure and service indicators should be given more attention to improving the final outcome of farmers' vulnerability.
Innovation: The innovation of this research is in the study area and its indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vulnerability
  • drought
  • agricultural development
  • structural equations
  • east of Zayandeh Rood basin
افراخته، حسن، عزیزپور، فرهاد، طهماسبی، اصغر، سلیمانی، عادل. (1394). راهبردهای سازگاری روستایی در برابر مخاطرات خشکسالی (مطالعۀ موردی: روستای پشتنگ شهرستان روانسر). مدیریت مخاطرات محیطی، 2(3)، 341-354.
بانج شفیعی، شهرام، سیداخلاقی، سیدجعفر، سید اخلاقی، سیدعباس، قاسمی آریان، یاسر. (1399). تحلیلی بر کشاورزی خوزستان از نگاه مدیریت مصرف آب. طبیعت ایران، 5(2)، 45-51.
پورطاهری، مهدی، رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا، کاظمی، نسرین. (1392). نقش رویکرد مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی- اجتماعی کشاورزان روستایی (از دیدگاه مسئولان و کارشناسان) مطالعه موردی: دهستان سولدوز، آذربایجان غربی. پژوهشهای روستائی، 4(1)، 1-22.
خسروی‌پور، بهمن، محمدزاده، سعید, منفرد، نوذر، خسروی، امیدرضا، سلیمانپور، محمدرضا. (1392). تعیین عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای کشاورزان در برابر بحران آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان دیر). پژوهشهای روستائی، 4(1)، 23-47.
عینالی، جمشید، شفیعی، محمد رضا. (1399). سنجش میزان آسیب‌پذیری کشاورزان در برابر خشکسالی ناشی از بحران آب رودخانه زاینده‌رود (موردمطالعه: مناطق روستایی بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه). جغرافیا و مخاطرات محیطی، 9(3), 159-181.
قاسمی نژاد، سعیده، سلطانی سعید، سفیانیان علیرضا. (1393). ارزیابی ریسک خشکسالی استان اصفهان. مجله علوم آب و خاک، ۱۸ :(۶۸) :۲۲۶-۲۱۳
کشاورز، مرضیه، و مویدی، معصومه. (1395). چالش‌های نظام ترویج کشاورزی در سازگاری با تغییر اقلیم: دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان فارس. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 47(2), 453-466.
Alary, V., Messad, S., Aboul-Naga, A., Osman, M. A., Daoud, I., Bonnet, P., Tourrand, J. F. (2014). Livelihood strategies and the role of livestock in the processes of adaptation to drought in the Coastal Zone of Western Desert (Egypt). Agricultural systems, 28, 44-54. DOI: 10.1016/j.agsy.2014.03.008
Amaro, S., & Duarte, P. (2016, May). Modelling formative second order constructs in PLS. In European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies (pp. 19-27). Academic Conferences International Limited.‏ DOI: 10.1108/JHTT-09-2017-0092
Cheeseman, J. (2016). Food security in the face of salinity, drought, climate change, and population growth Halophytes for food security in dry lands, 111-123 DOI: 10.1016/B978-0-12-801854-5.00007-8
Clark, J. S., Iverson, L., Woodall, C. W., Allen, C. D., Bell, D. M., Bragg, D. C., Ibanez, I. (2016). The impacts of increasing drought on forest dynamics, structure, and biodiversity in the United States. Global change biology, 22,  2329-2359. DOI: 10.1111/gcb.13160
Fanadzo, M., Ncube, B., French, A., & Belete, A. (2021). Smallholder farmer coping and adaptation strategies during the 2018-2015 drought in the Western Cape, South Africa. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 102986. DOI: 10.1016/j.pce.2021.102986
George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference (4th Ed.). Boston: Allyn & Bacon.
Hashemi, S. M., Bagheri, A., & Marshall, N. (2017). Toward sustainable adaptation to future climate change: insights from vulnerability and resilience approaches analyzing agrarian system of Iran. Environment, Development and Sustainability, 19, 1-25. DOI: 10.1007/s10668-015-9721-3
Heim Jr, R. R. (2002). A review of twentieth-century drought indices used in the United States. J. Bulletin of the American Meteorological Society, 83(2), 1149-1166. DOI: 10.1175/1520-0477(2002)083<1149:AROTDI>2.3.CO;2
Hinkel, J. (2011). “Indicators of vulnerability and adaptive capacity”: towards a clarification of the science policy interface. Global environmental change,21, 198-208.
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), 195-204.
Jiri, O., & Mafongoya, P. L. (2018). Managing vulnerability to drought and enhancing small holder farmers resilience to climate change risks in Zimbabwe. Handbook of climate change resilience, 1-17 DOI: 10.1007/978-3-319-71025-9_94-1
Karimi, V., Karami, E., & Keshavarz, M. (2018). Climate change and agriculture: Impacts and adaptive responses in Iran. Integrative Agriculture, 17 , 1-15. DOI: 10.1016/S2095-3119(17)61794-5
Lesk, C., Rowhani, P., & Ramankutty, N. (2016). Influence of extreme weather disasters on global crop production.  Nature, 529, 84-87 . DOI: 10.1038/nature16467
Lottering, S., Mafongoya, P., & Lottering, R. (2020). Drought and its impacts on small-scale farmers in sub-Saharan Africa: a review. South African Geographical J. 1-23. DOI: 10.1080/03736245.2020.1795914
Mishra, A. K., & Singh, V. P. (2010). A review of drought concepts. Journal of hydrology. , 391, 202-216. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2010.07.012
Modarres, R., Sarhadi, A., & Burn, D. H. (2016). Changes of extreme drought and flood events in Iran. Global and Planetary Change, 144, 67-81. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2016.07.008
Mohmmed, A., Li, J., Elaru, J., Elbashier, M. M., Keesstra, S., Artemi, C., Teffera, Z. (2018). Assessing drought vulnerability and adaptation among farmers in Gadaref region, Eastern Sudan. J. Land use policy, 70, 402-413. 
Muthelo, D., Owusu-Sekyere, E., & Ogundeji, A. A. (2019). Smallholder Farmers’ Adaptation to Drought: Identifying Effective Adaptive Strategies and Measures. Water, 11, 2069-2075. DOI: 10.3390/w11102069
Nazari Nooghabi, S., Fleskens, L., Sietz, D., & Azadi, H. (2020). Typology of vulnerability of wheat farmers in Northeast Iran and implications for their adaptive capacity. Climate and Development, 12, 703-716. DOI: 10.1080/17565529.2019.1679072
Panda, A. (2017). Vulnerability to climate variability and drought among small and marginal farmers: a case study in Odisha, India. Climate and Development, 9, 605-617. DOI: 10.1080/17565529.2016.1184606
Pedro-Monzonís, M., Solera, A., Ferrer, J., Estrela, T., & Paredes-Arquiola, J. (2015). A review of water scarcity and drought indexes in water resources planning and management. Journal of Hydrology, 527, 482-493. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2015.05.003
Rajsekhar, D., Singh, V. P., & Mishra, A. K. (2015). Multivariate drought index: An information theory based approach for integrated drought assessment. Journal of Hydrology, 526, 164-182. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2014.11.031
Rakgwale, T. J., & Oguttu, J. W. (2020). The impact of the 2014 - 2016 drought in Greater Letaba Local Municipality: How the farmers coped and factors that were significantly associated with loss of animals. International Journal of Disaster Risk Reduction, 50, 101-118. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2020.101869
Salite, D., & Poskitt, S. (2019). Managing the impacts of drought: The role of cultural beliefs in small-scale farmers' responses to drought in Gaza Province, southern Mozambique. International Journal of Disaster Risk Reduction, 41, 101-129. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2019.101298
Westerling, A. L., Hidalgo, H. G., Cayan, D. R., & Swetnam, T. W. (2006). Warming and earlier spring increase western US forest wildfire activity. science. 313, 940-943.
Yang, H., Reichert, P., Abbaspour, K. C., & Zehnder, A. J. (2003). A water resources threshold and its implications for food security: ACS Publications. DOI: 10.1021/es0263689
Zantsi, S., Greyling, J., & Vink, N. (2019). Towards a common understanding of ‘emerging farmer’in a South African context using data from a survey of three district municipalities in the Eastern Cape Province. South African Journal of Agricultural Extension, 47, 81-93.  DOI: 10.17159/2413-3221/2019/v47n2a505
Zúñiga, F., Jaime, M., & Salazar, C. (2021). Crop farming adaptation to droughts in small-scale dryland agriculture in Chile. Water Resources and Economics, 34, 100-126. DOI: 10.1016/j.wre.2021.100176