بررسی اثرات تغییرات کاربری اراضی بر تغییر پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهوره ای در بازه-ی زمانی 2000 - 2020 (مطالعه‌موردی: حوضه میان‌آب شوشتر، استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی، دانشکدة جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/jargs.2023.407397.1049

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات تغییرات کاربری اراضی بر تغییر پوشش گیاهی در حوضه میان­‌آب شوشتر در بازه‌­ی زمانی ۲۰۰۰ و ۲۰۲۰ است.
روش و داده: در این پژوهش تصاویر ماهواره‌ای لندست ۵ و  ۸ به ترتیب برای بازه­‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۲۰ از سایت اداره زمین­‌شناسی آمریکا (USGS) دانلود گردید. بعد از استخراج تصاویر پیش‌پردازش­‌های لازم شامل تصحیحات اتمسفری، رادیومتریکی و هندسی در محیط نرم­افزار Envi-5.3 بر روی آن‌­ها انجام گرفت. جهت تهیۀ نقشه کاربری اراضی، از با استفاده از الگوریتم‌­های طبقه‌­بندی نظارت شده شامل روش­‌های طبقه‌­بندی حداکثر احتمال، حداقل فاصله از میانگین، سطوح موازی، فاصله ماهالانویی استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد، در بازه­‌ی زمانی ۲۰۲۰ تغییرات شاخص­‌های کشاورزی (۱/۴۶%)، اراضی مراتع (۱/۱۴%)، پهنه‌­های آبی (۱/۵۴ %) روند کاهشی و اراضی دیم (۱/۹۴ %) و مناطق مسکونی (۳/۶۳ %) روند افزایشی نسبت به سال ۲۰۰۰ دارند. سدها، مراکز صنعتی، کارگاه­‌های آلاینده و افزایش دما باعث تبدیل بیشتر مساحت وضعیت خوب شاخص­‌های پوشش گیاهی به متوسط شده است.
نتیجه‌گیری: بر مبنای یافته‌های تحقیق در مناطقی که حوضه دارای شیب تند و لغزنده  (۱۵ تا ۳۰ درصد) به‌­دلیل اینکه عملیات تسطیح در آن­‌ها انجام نمی‌­گیرد، مناطق مسکونی به‌­ندرت مشاهده می‌­گردد. موقعیت طبیعی و نوسانات ارتفاع حوضه میان‌­آب شوشتر گیاهان متنوعی را پدید آورده است. به­‌گونه‌­ای که، در بازه‌­ی زمانی ۲۰۰۰ نسبت به سال ۲۰۲۰ کیفیت، ارتفاع و فراوانی پوشش گیاهی (NDVI، SAVI)، در نواحی شمال و شمال­‌شرق، جنوب و جنوب­‌شرق حوضه میان‌­آب بیشتر بوده در صوتی که در بازه‌­ی زمانی ۲۰۲۰ از کیفیت و فراوانی متوسطی برخوردارند و هر چه به سمت نواحی خشک حوضه پیش برویم از پوشش گیاهی کاسته می­‌شود.
نوآوری، کاربرد نتایج: تبدیل زمین‌­­های کشاورزی و بایر و اراضی که جزو محدوده­‌ی بستر رودخانه هستند و درصد تغییرات مساحت  شاخص (SAVI) نسبت به شاخص‌­های دیگر کمتر است که دلیل آن رطوبت سطحی خاک این شاخص متأثر از آبیاری محصولات زراعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of land use changes on vegetation changes with using satellite data in 2000-2020 (case study: Shushtar watershed, In Khuzestan Province))

نویسندگان [English]

  • Reza Zakerinejad 1
  • Mahshid Moavi 2
1 Assistant Professor, Department of Physical Geography, Faculty of Geographical and Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 PhD student, Faculty of Geographical Sciences and Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: Purpose: The purpose of this research is to investigate the effects of land use changes on the change of vegetation in Shushtar watershed province between 2000 and 2020.
Material & Method: In this research, Landsat 5 and 8 satellite images for 2000 and 2020, respectively, were downloaded from the United States Geological Survey (USGS) website. After extracting the images, necessary pre-processing including atmospheric, radiometric and geometric corrections was done on them in Envi-5.3 software environment. In order to prepare the land use map, supervised classification algorithms including maximum likelihood, minimum distance from the mean, parallel surfaces, Mahalanoi distance were used.
Finding:  The results of the research showed that, in the period of 2020, changes in agricultural indicators (46.1%), pasture lands (1.14%), water areas (1.54%) and a decreasing trend in rainfed lands ( 1.94%) and residential areas (3.63%) have an increasing trend compared to 2000. Dams, industrial centers, polluting factories and temperature increase have caused most of the area of good condition of vegetation indicators to become average.
Conclusion: Based on the findings of the research, residential areas are rarely observed in the areas where the basin has a steep and slippery slope (15-30%) due to the fact that leveling operations are not carried out in them. The natural situation and fluctuations in the height of the Shushtar watershed have produced a variety of plants. In such a way that, in the period of 2000 compared to 2020, the quality, height and abundance of vegetation (NDVI, SAVI) in the north and northeast, south and southeast areas of the mid-water basin were higher in Souti. which are of average quality and abundance in the period of 2020, and as we move towards the dry areas of the basin, the vegetation cover decreases.
Innovation: from the application of the results of the conversion of agricultural and barren lands and lands that are already part of the river bed, and the percentage of changes in the area of the index (SAVI) is lower than other indices, which is the reason The soil surface moisture of this index is affected by crop irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vegetation
  • land use changes
  • Remote sensing
  • Shushtar Miandoab basin