گردشگری آسمان شب و نقش آن در اقتصاد مناطق کویری (مورد مطالعه کویر مصر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه گردشگری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

چکیده

هدف: گردشگری می‌تواند یک مکمل قابل اعتماد برای برنامه‌ریزی اقتصادی و حفاظت در مناطق بیابانی ایجاد کند. هدف این مقاله بررسی تأثیر اقتصادی گردشگری آسمان شب در کویر مصر است. کویر مصر منطقه‌ای است که به‌خاطر آسمان‌های شب و پر ستاره‌اش شناخته می‌شود.
روش و داده‌ها: پرسش‌نامه، مهم‌ترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است. روایی صوری پرسش‌نامه را متخصصان، اساتید و نخبگان مطالعات گردشگری تأیید کردند و برای بررسی پایایی ابزار تحقیق، پرسش‌نامه در اختیار تعدادی از ساکنان روستایی قرار گرفت. آلفای کرونباخ در تحقیق معادل ۰.۷۸ به دست آمد، که پذیرفتنی است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که گردشگری آسمان شب در چهار شاخص اشتغال‌زایی، افزایش درآمد، بهبود کمی و کیفی صنایع‌دستی و محصولات محلی، سرمایه‌گذاری و خدمات گردشگری بر پایداری اقتصادی منطقه مورد مطالعه اثرگذار بوده است. نتایج به دست آمده بیانگر همبستگی بالا برای شاخص اشتغال روستائیان بوده است. بدین‌سان مشخص شد با گسترش گردشگری آسمان شب، تفاوت معناداری در میزان شاخص‌های اقتصادی به خصوص اشتغال دیده می‌­شود و به دلیل مثبت و مستقیم بودن بودن جهت این رابطه، می‌توان به تأثیرگذاری مستقیم گردشگری آسمان شب بر افزایش رشد شاخص‌های اقتصادی مذکور اذعان داشت.
نوآوری، کاربرد نتایج:همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که در بین شاخص‌های اقتصادی بیشترین اثرات به ترتیب مربوط به عامل اشتغال و درآمد بوده که در پایداری اقتصادی نیز مؤثر است. نتایج نشان داد که با اطمینان  99 % گردشگری آسمان شب برکلیه عامل اقتصادی منطقه اثرگذار بوده است و مشخص شد که در بین عوامل پژوهش، بالاترین ضریب با شاخص افزایش اشتغال (r =0/403) بوده است. همچنین نتایج اوزان بتا نشان می‌دهد که شاخص اشتغال با ضریب استاندارد 0/465 بیشترین تأثیر را در مدل رگرسیونی مورد بررسی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Night sky tourism and its role in the economy of desert areas (Case study of the Mesr desert)

نویسندگان [English]

  • Mir Mohammad Asadi
  • Fateme Douzande
Department of Tourism, Faculty of Humanities, University of Science and Art, Yazd, Iran
چکیده [English]

Aim: Tourism can serve as a reliable complement to economic planning and conservation efforts in desert regions. The aim of this paper is to investigate the economic impact of night sky tourism in the Mesr desert, a region renowned for its starry night skies.
Material & Method: The questionnaire was the primary data collection tool in this research. Content validity of the questionnaire was confirmed by experts, academics, and tourism scholars, and for assessing its reliability, the questionnaire was administered to a sample of rural residents. The Cronbach's alpha coefficient in the study was calculated as 0.78, which is considered acceptable.
Finding: The research results indicate that night sky tourism has had a significant impact on the economic sustainability of the study area in four aspects: employment generation, income enhancement, improvement in the quantity and quality of handicrafts and local products, investment, and tourism services. The findings demonstrate a strong positive correlation, particularly for the rural employment index. Therefore, it is evident that the expansion of night sky tourism results in significant differences in economic indices. Owing to the direct and positive nature of this relationship, it is possible to attribute the direct influence of night sky tourism to the growth of these economic indices.
Innovation: Regression analysis results reveal that, among the economic indices, employment and income have the most significant impacts, which also contribute to economic sustainability. The results indicate, with 99% confidence, that night sky tourism affects all economic factors in the region, with the highest coefficient observed in the rural employment index (r = 0.403). Additionally, beta weights demonstrate that the employment index has the highest standardized coefficient of 0.465 in the regression model under investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Night Sky Tourism
  • Tourism Economics
  • Desert Areas
  • Mesr Desert
اسمعیل‌نژاد، مرتضی و حمیدیان‌پور، محسن و شهرکی، فهیمه. (2021)، جهانگردی نجومی؛ آسمان تاریک بیابان لوت مطالعه موردی: ریگ یلان، دومین کنفرانس بین‌المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری. زاهدان. https://civilica.com/doc/1288198/
امین بیدختی، علی اکبر. (1395). تأثیر گردشگری نجوم بر توسعه پایدار اکوتوریسم در پارک‌های ملی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سمنان.
دوزنده ضیابری، فاطمه. (1391). بررسی توانمندی‌های مناطق کویری ایران در راستای جذب گردشگر خارجی (مطالعه موردی: کویر مصر و کویر مرنجاب)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت.
رشیدی، محمدرضا؛ ضرغام بروجنی، حمید؛ تقی میرترابی، محمد. (1393). عوامل مؤثر بر توسعه مقصدهای گردشگری نجوم. مطالعات مدیریت گردشگری9(27), 93-115. https://tms.atu.ac.ir/article_1909.html?lang=fa
نجارزاده، متین و مومنی بهجت آبادی، سحر. (1400). بیابان لوت خواستگاه جهانی پارک ملی آسمان تاریک، دومین کنفرانس بین‌المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری. https://civilica.com/doc/1288185/
AO, Hongyan & L, Meng (2019), Image Perception and Emotional Evaluation of Tourists for Desert Tourism Destinations in Inner Mongolia--Content Analyses Based on Network Travel Notes, Journal of Landscape Research, Vol. 11 Issue 1, p95-103.
Bjelajac, D., Đerčan, B., & Kovačić, S. (2021). Dark skies and dark screens as a precondition for astronomy tourism and general well-being. Information Technology & Tourism, 23(1), 19-43.
Blundell, E., Schaffer, V., & Moyle, B. D. (2020). Dark sky tourism and the sustainability of regional tourism destinations. Tourism Recreation Research, 1-8. doi:10.1080/02508281.2020.1782084
Blundell, E., Schaffer, V., & Moyle, B. D. (2020). Dark sky tourism and the sustainability of regional tourism destinations. Tourism Recreation Research, 45(4), 549-556.
C-Sánchez E, Sánchez-Medina AJ, Alonso-Hernández JB, Voltes-Dorta A. Astrotourism and Night Sky Brightness Forecast: First Probabilistic Model Approach. Sensors. 2019; 19(13):2840. https://doi.org/10.3390/s19132840
Dalgleish, H., Mengistie, G., Backes, M., Cotter, G., Kasai, E (2021), Dark sky tourism and sustainable development in Namibia, Education and Heritage in the era of Big Data in Astronomy, No 367.
Derrien, M. M., & Stokowski, P. A. (2020). Discursive constructions of night sky experiences: Imagination and imaginaries in national park visitor narratives. Annals of Tourism Research, 85, 103038. doi: 10.1016/j.annals.2020.103038
Escario-Sierra, F., Álvarez-Alonso, C., Moseñe-Fierro, J. A., & Sanagustín-Fons, V. (2022). Sustainable Tourism, Social and Institutional Innovation—The Paradox of Dark Sky in Astrotourism. Sustainability, 14(11), 6419.
F.M. Wartmann, W.A. Mackaness, N. Bauer, J. Bolliger, F. Kienast Towards an interdisciplinary understanding of landscape qualities: Wilderness, tranquility and dark skies L. Mueller, F. Eulenstein (Eds.), Current trends in landscape research, Springer International Publishing (2019), pp. 191-220, 10.1007/978-3-030-30069-27
Filipe, S., Barbosa, B., & Santos, C. A. (2020). Nature-Based Tourism: A Study on Consumer Behavior When Participating in Camping Activities. In Global Opportunities and Challenges for Rural and Mountain Tourism (pp. 112-130). IGI Global.‏
Georgakopoulou, S., & Delitheou, V. (2020). The Contribution of Alternative Forms of Tourism in Sustainable Tourism Development: The Case of the Island of Kalymnos. Cultural and Tourism Innovation in the Digital Era Springer Proceedings in Business and Economics, 431-446. doi:10.1007/978-3-030-36342-0_34
Ghorbani A, Zangiabadi A, Mousazadeh H, Akbarzadeh Almani F, Zhu K, Dávid LD. Travel to Mars-like Places on Earth: A New Branch of Sustainable Ecotourism in Lut Desert World Heritage Site, Iran. Sustainability. 2023; 15(12):9677. https://doi.org/10.3390/su15129677
Ghorbani, A., Mousazadeh, H., Taheri, F. et al. An attempt to develop ecotourism in an unknown area: the case of Nehbandan County, South Khorasan Province, Iran. Environment, Development and Sustainability (Springer), (2021). https://doi.org/10.1007/s10668-020-01142-w
Gohary, A., Pourazizi, L., Madani, F., & Chan, E. Y. (2020). Examining Iranian tourists’ memorable experiences on destination satisfaction and behavioral intentions. Current Issues in Tou Zaidan, E. (2019).
Gutberlet, M. (2018), Geopolitical imaginaries and Cultural Ecosystem Services (CES) in the desert, Tourism Geographies.
Hongyan, A. O., & Meng, L. I. (2019). Image Perception and Emotional Evaluation of Tourists for Desert Tourism Destinations in Inner Mongolia--Content Analyses Based on Network Travel Notes. Journal of Landscape Research, 11(1).‏
Ma, S., Craig, C. A., & Feng, S. (2020). The Camping Climate Index (CCI): The development, validation, and application of a camping-sector tourism climate index. Tourism Management, 80, 104105.‏
Mitchell, D. and Gallaway, T. (2019), "Dark sky tourism: economic impacts on the Colorado Plateau Economy, USA", Tourism Review, Vol. 74 No. 4, pp. 930-942. https://doi.org/10.1108/TR-10-2018-0146
Mitchell, D. and Gallaway, T. (2019), "Dark sky tourism: economic impacts on the Colorado Plateau Economy, USA", Tourism Review, Vol. 74 No. 4, pp. 930-942. https://doi.org/10.1108/TR-10-2018-0146
National Park Service Natural sounds and night skies division National Park Service (2018) Retrieved April 20, 2020 from https://www.nps.gov/orgs/1050/index.htm
Petrevska, B., Bjelajac, D., & Djercan, B. (2021). Dark sky tourism: Prospects and challenges for North Macedonia. Challenges of Tourism and Business Logistics in the 21st Century, 4(1), 245-252.
Rodrigues, A. L., Rodrigues, A., & Peroff, D. M. (2015). The sky and sustainable tourism development: A case study of a dark sky reserve implementation in Alqueva. International Journal of Tourism Research, 17(3), 292-302.
Sallam, E.S., Ruban, D.A., Mostafa, M.T. et al. (2020). Unique desert caves as a valuable geological resource: first detailed geological heritage assessment of the Sannur Cave, Egypt. Arab J Geosci, 13, 141, https://doi.org/10.1007/s12517-020-5176-4.
Silver, D. A., & Hickey, G. M. (2020). Managing light pollution through dark sky areas: learning from the world’s first dark sky preserve. Journal of Environmental Planning and Management, 1-19.‏
Song, H., Kim, M., & Park, C. (2020). Temporal Distribution as a Solution for Over-Tourism in Night Tourism: The Case of Suwon Hwaseong in South Korea. Sustainability12(6), 2182.‏
Tobin, F., & Dunne, F. (2017). It’s written in the stars–exploring the potential for dark sky tourism in south Kerry. Tourism and Hospitality Research in Ireland, Entrepreneurs driving tourism and hospitality, 309-324.