اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علی اکبر عنابستانی

جغرافیا و برنامه‌ریزی گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

earth.sbu.ac.ir/~a_anabestani
a_anabestanisbu.ac.ir
0000-0003-1461-5893

h-index: 8  

مدیر مسئول

دکتر سید هادی حسینی

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

staff.hsu.ac.ir/persons/?perid=100875
hhosseini59yahoo.com
05144013179

مدیر اجرایی

دکتر مهدی زارعی

منابع طبیعی-بیابان‌زدائی گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

staff.hsu.ac.ir/persons/?perid=102320
m.zareihsu.ac.ir
0000-0002-9672-0066

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر کمال امیدوار (دانشگاه یزد)

اقلیم شناسی استاد دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/omidvar
komidvaryazd.ac.ir
09132534532
0000-0002-4956-3002

h-index: گوگل اسکولار (H-Index: 6)  

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی (دانشگاه تهران)

منابع طبیعی استاد دانشکده منابع طبیعی، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی

profile.ut.ac.ir/~mazare
mazareut.ac.ir
0000-0002-2538-0332

h-index: 23  

دکتر یعقوب زنگنه (دانشگاه حکیم سبزواری)

جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیأت علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی

staff.hsu.ac.ir/persons/?perid=100199
y_zanganehsu.ac.ir
05144013207
-

h-index: -  

دکتر کریم سلیمانی (دانشگاه ساری)

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

simap.sanru.ac.ir/homepage/K.Solaimani/
solaimani2001yahoo.co.uk
0000-0002-5357-6797

h-index: -  

دکتر برومند صلاحی (دانشگاه محقق اردبیلی)

جغرافیای طبیعی (گرایش اقلیم شناسی) عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

uma.ac.ir/cv.php?cv=295&slc_lang=fa&sid=1&mod=scv
bromand416yahoo.com
045-335055859
-

h-index: 6  

دکتر خلیل ولیزاده کامران (دانشگاه تبریز)

اقلیم و سیستمهای اطلاعات جغرافیائی عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز

simap.tabrizu.ac.ir/homepage/valizadeh/
valizadehtabrizu.ac.ir
09373521184
0000-0003-4648-842X

h-index: 13  

دکتر رضا قضاوی (دانشگاه کاشان)

علوم و مهندسی آبخیزداری استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/ghazavi/fa#educations-data
ghazavikashanu.ac.ir
09171887058
0000-0002-5487-4710

h-index: 14  

دکتر شهرام بهرامی (دانشگاه شهید بهشتی)

جغرافیای طبیعی عضو هیأت علمی جغرافیای طبیعی
گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی

earth.sbu.ac.ir/~sh_bahrami
sh_bahramisbu.ac.ir
22431607
0000-0003-1336-5204

h-index: 7  

دکتر محمدعلی زنگنه اسدی (دانشگاه حکیم سبزواری)

جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی) عضو هیأت علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری

staff.hsu.ac.ir/persons/?perid=100197
ma.zanganehasadihsu.ac.ir
05144012601
0000-0003-1378-5794

h-index: 7  

دکتر مصطفی طالشی (دانشگاه پیام‌نور)

جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور (همه مراکز)

civilica.com/p/17904/
taleshi_moyahoo.com
0000-0002-9228-3532

h-index: 5  

دکتر میرنجف موسوی (دانشگاه ارومیه)

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، آمایش شهری استاد دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=65&Ln=fa
mousavi424yahoo.com
09144211702

h-index: 3  

دکتر منوچهر فرج‌زاده اصل (دانشگاه تربیت مدرس)

اقلیم شناسی، سنجش از دور و GIS استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/farajzam
farajzammodares.ac.ir
09121723124
0000-0002-4916-9304

h-index: 7  

دکتر محمود جمعه‌پور (دانشگاه علامه طباطبایی)

برنامه ریزی منطقه ای استاد دانشگاه علامه طباطبایی

aris.atu.ac.ir/jomehpoor
mahjom1644gmail.com
09122203429

دکتر محمد باعقیده (دانشگاه حکیم سبزواری)

اقلیم‌شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

staff.hsu.ac.ir/persons/?perid=100432
m.baaghidehhsu.ac.ir
09123217102

دکتر غلامرضا زهتابیان (دانشگاه تهران)

رابطه آب، خاک و گیاه استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~ghzehtab
ghzehtabut.ac.ir
09121128859
0000-0002-0597-0757

h-index: 16  

کارشناس نشریه

خانم کبری یزدانی

مهندسی مواد گروه مهندسی مواد و پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی

kobrayazdani10gmail.com