اعضای هیات تحریریه

مقاله‌های دریافت شده پس از بررسی و تایید فرمت و ساختار اصلی توسط کارشناس، برای سردبیر ارسال و در هیئت تحریریه‌ی مجله مطرح و برای ارزیابی به حداقل ۳ نفر داور ارسال خواهد شد. ادامه فرایند بررسی مقاله بر اساس نظرات همسان اولیه حداقل دو نفر از داوران بوده، اما در نهایت تصمیم نهایی با هیئت تحریریه است. 

سردبیر

دکتر علی اکبر عنابستانی

جغرافیا و برنامه‌ریزی گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

earth.sbu.ac.ir/~a_anabestani
a_anabestanisbu.ac.ir
0000-0003-1461-5893

h-index: 8  

مدیر مسئول

دکتر سید هادی حسینی

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

staff.hsu.ac.ir/persons/?perid=100875
hhosseini59yahoo.com
05144013179
0000-0002-1239-388X

h-index: 7  

مدیر اجرایی

دکتر مهدی زارعی

منابع طبیعی-بیابان‌زدائی گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی، ایران

staff.hsu.ac.ir/persons/?perid=102320
m.zareihsu.ac.ir
05144013845
0000-0002-9672-0066

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر کمال امیدوار

اقلیم شناسی استاد، گروه جغرافیا، دانشکده برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

yazd.ac.ir/people/omidvar
komidvaryazd.ac.ir
035-38209809
0000-0002-4956-3002

h-index: 6  

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

منابع طبیعی استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~mazare
mazareut.ac.ir
0000-0002-2538-0332

h-index: 25  

دکتر یعقوب زنگنه

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

staff.hsu.ac.ir/persons/?perid=100199
y_zanganehsu.ac.ir
051- 44013821
0000-0001-6184-3800

h-index: -  

دکتر کریم سلیمانی

آبخیزداری استاد، گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

simap.sanru.ac.ir/homepage/K.Solaimani/
solaimani2001yahoo.com
011-33687574
0000-0002-5357-6797

h-index: -  

دکتر برومند صلاحی

جغرافیای طبیعی (گرایش اقلیم شناسی) استاد، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

uma.ac.ir/cv.php?cv=295&slc_lang=fa&sid=1&mod=scv
bromand416yahoo.com
045-335055859
0000-0003-4826-6185

h-index: 7  

دکتر خلیل ولیزاده کامران

اقلیم و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی استاد، گروه سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

simap.tabrizu.ac.ir/homepage/valizadeh/
valizadehtabrizu.ac.ir
0000-0003-4648-842X

h-index: 16  

دکتر رضا قضاوی

علوم و مهندسی آبخیزداری استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین،
دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

faculty.kashanu.ac.ir/ghazavi/fa#educations-data
ghazavikashanu.ac.ir
0000-0002-5487-4710

h-index: 16  

دکتر شهرام بهرامی

جغرافیای طبیعی دانشیار، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

earth.sbu.ac.ir/~sh_bahrami
sh_bahramisbu.ac.ir
021-22431607
0000-0003-1336-5204

h-index: 8  

دکتر محمدعلی زنگنه اسدی

جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی) دانشیار، گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

staff.hsu.ac.ir/persons/?perid=100197
ma.zanganehasadihsu.ac.ir
051-44012601
0000-0003-1378-5794

h-index: 6  

دکتر مصطفی طالشی

جغرافیا (گرایش برنامه ریزی روستایی) استاد، دانشگاه پیام نور (همه مراکز)

cv.pnu.ac.ir/HomePage/mostafa.taleshi
m_taleshipnu.ac.ir
0000-0002-9228-3532

h-index: 6  

دکتر میرنجف موسوی

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری استاد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=65&Ln=fa
m.mousaviurmia.ac.ir
0000-0002-4814-5351

h-index: 12  

دکتر منوچهر فرج‌زاده اصل

جغرافیای طبیعی استاد، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/farajzam
farajzammodares.ac.ir
021-82884666
0000-0002-4916-9304

h-index: 22  

دکتر محمود جمعه‌پور

برنامه ریزی منطقه ای استاد، گروه برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/jomehpoor
jomehpooratu.ac.ir
021-22901896
0000-0002-4170-5395

h-index: 7  

دکتر محمد باعقیده

اقلیم‌شناسی دانشیار، گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

staff.hsu.ac.ir/persons/?perid=100432
m.baaghidehhsu.ac.ir
051-44013812
0000-0002-4453-6267

h-index: 9  

دکتر غلامرضا زهتابیان

مهندسی کشاورزی (رابطه آب و خاک و گیاه) استاد، گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~ghzehtab
ghzehtabut.ac.ir
0000-0002-0597-0757

h-index: 18  

کارشناس نشریه

خانم کبری یزدانی

مهندسی مواد دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

kobrayazdanihsu.ac.ir
0009-0004-3090-9431