حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

حکمروایی مطلوب شهری فصل مشترک تمام کنشگران اجتماعی است و ریشه در چشم انداز مدیریت عمومی نو دارد که از اواخر دهه 1980 با ابتکار عمل بانک جهانی و مرکز اسکان بشر سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی در ادبیات توسعه وارد شده است و در واقع رهیافتی ساختار شکنانه به برنامه ریزی توسعه شهری دارد و با مشارکت و کنش متقابل میان بازیگران اصلی مدیریت شهری یعنی جامعه مدنی، حکومت و بازار و بخش خصوصی، از یگانه الگوی توسعه شهری و مبتنی بر عقلانیت ابزاری گذر کرده و متشکل بر بنیان سرمایه اجتماعی شهروندان و عقلانیت ارتباطی،‌ الگوی جایگزینِ شهرنشینی ارتباطی را پیش می گیرد. در این مقاله با استدلال قیاسی و با توجه به تعدد مولفه‌های حکمروایی مطلوب شهری، شاخص‌های آن متناظر با متغیرمستقل تحقیق، یعنی سرمایه اجتماعی انتخاب شده است. جامعه آماری مورد نظر به منظور سنجش متغیر وابسته تحقیق( حکمروایی مطلوب شهری) شامل شهرداری تبریز به عنوان نهاد دولتی و رسمی، شورای شهر به عنوان فراگیرترین نهاد مدنی و شهروندان و بخش خصوصی به عنوان مولفه بازار می باشد که نتایج تحقیق همبستگی معنی داری را بین خلق و ایجاد حکمروایی مطلوب شهری از رهگذر جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Good Urban Governance Based on Social Capital: The Case of Study Tabriz Metropolitan

چکیده [English]

Urban good governance is the consensus point of all social actors that traces back to New Public Management viewpoint that it was entered to development literature by the agency of World Bank and Habitat and some other international agents since the late of 1980s and it has deconstruction view to urban planning and by participation and interaction between the main actors of urban management, that is , civil society, government and market and private sector, passing from the only pattern of city development that based on instrumental rationality and construct on the base of social capital of citizenship and communitarian rationality, take the substitute pattern of communitarian urbanization. In this article by deductive reasoning and by taking consideration to variety of urban good governance components, its indices were selected parallel with independent variable of research as social capital. Given statistical society to evaluate the dependent variable of research (urban good governance) is Tabriz municipality as formal and government agent, city council as the most pervasive civil agent and citizenship and private sector as market component. Conclusions of research articulate there are meaningful correlation between creating of urban good governance through civil society and social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instrumental Action
  • Communitarian Action
  • Communitarian Urbanization
  • Noneconomic Agency
  • Civil Society
  • Social Capital
  • Good Urban Governance