دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1389 
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران

صفحه 1-16

محسن حمیدیان‌پور؛ بهلول علیجانی؛ علیرضا صادقی


گروه‌بندی مقایسه‌ای نبکاهای شمال‌شرق کویر سیرجان با استفاده از الگوریتم TOPSIS

صفحه 87-105

سید حجت موسوی؛ محسن پورخسروانی؛ طبیه محمودی محمد‌آبادی