تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی)

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

  هدف اصلی این پژوهش شناسایی نقش زنان روستایی در توسعه بخش کشاورزی شهرستان بناب و شناسایی متغیرهای اثرگذار (عوامل فردی، خانوادگی، سازمانی) بر میزان مشارکت آنان در فعالیت‌های مختلف کشاورزی است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و براساس مطالعات پیمایشی و کتابخانه‌ای، اطلاعات لازم جمع‌آوری و مورد توصیف و تحلیل آماری قرار گرفته است. با فرمول کوکران، 353 زن روستایی فعال در امور مختلف کشاورزی، از 8 روستای نمونه دهستان بناب، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد پرسشگری قرار گرفتند. برای توصیف و تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری spss و آزمون‌های t تک نمونه‌ای، t استودنت و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که زنان در امور زراعی و در مرحله برداشت مشارکت بیشتری دارند و برخی از عوامل چون فردی، خانوادگی و سازمانی، مانع از مشارکت زنان روستایی در امور کشاورزی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Participation of Rural Women in Agricultural Activities Case Study :( Banajoye Sharghi and Shomali Villages of district Bonab Azarbayjan Sharghi)

چکیده [English]

  The main aim of this research is recognition of the rural women’s role in development of agriculture in Bonab which is one of the District of Azarbayjan Sharghi and also identification of effective variables (individual, family and organizational variables) on their participation in different agricultural activities. The research is descriptive – analytical and on the basis of surveying studies, the necessary information was accumulated, described and analyzed statistically. The 353 rural women who are active in different agricultural affairs, on the basis of Kukran formula, were selected as a sample from among eight best villages in Bonab and then they were given questionnaires by using the method of simple random sampling. For describing and analyzing the data, by using SPSS software, the unit sample t-tests, t-students and stepwise were used. The result holds that local women’s most participation is in also a meaningful relation between rural women’s individual factors or their family traits and their participation in productive activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural women’s agriculture
  • Participation
  • Extension education
  • Bonab District