ارائه یک شبکـه عصبی MLP به منظور پیش‌بینی یخبندان در استـان کرمانشـاه

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه با استفاده از داده‌های دمای حداقل روزانه، در دوره‌ی آماری ٢١ ساله‌ی به پیش‌بینی یخبندان‌های استان کرمانشاه با استفاده از شبکه‌های عصبی پرداخته شده است. داده‌های مورد استفاده از طریق تابعی یک به یک و پوشا به منظور تعیین معیاری جهت پیش‌بینی یخبندان به مقادیر بین صفر و یک تبدیل شده و از شبکه پیش رو با یک لایه میانی مخفی با تعداد نورون‌های متغیر برای هر یک از ایستگاه‌ها به پیش‌بینی و بالاخره تعیین بازه‌های یخبندان پرداخته شد. الگوریتم مورد استفاده در این پژوهش، پس انتشار با روش آموزش دسته‌ای و توابع انتقال Satlins، Logsig و Satlin بوده است. تعیین بازه‌های یخبندان و بدون یخبندان در هر یک از ایستگاه‌های سینوپتیک و پیش‌بینی یخبندان‌های زودرس و دیررس از نتایج این مطالعه بوده و شبکه طراحی شده بین 72.22 تا 80.55 درصد برای هر ایستگاه همگرایی داشته است. نتایج نشان می‌دهد با توجه به محدودیت داده‌ها، شبکه‌های عصبی MLP توانایی مطلوبی در پیش‌بینی و تخمین یخبندان‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A MLP neural network which predict frosts in keranshah province

چکیده [English]

This study, with the help of minimum temperature data, has addressed the prediction of frost during 21 years period by means of neural network in Kermanshah province. In order to forecast frost, data were converted to the values between 0 and 1 by means of a subjective and one to one (injective) function. We have used feed-forward neural network by one hidden interior layer with number of changeable neurons for each station to forecast and ultimately to determine frost spans. The algorithm in this investigation has used back propagation with batch training method and training functions such as Satlins, logsig and Satlin. Determination of frost and non- frost spans in each synoptic station and forecasting Precocious and serotinous frost are results of this study, and the designed network has had a convergence between 72.22 to 80.55 percent for each station. Results of this study reveal that, in spite of data limitations, MLP neural network has adequate ability in forecasting and estimating frost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frost- Artificial Neural Networks- Batch Training