دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، فروردین 1390 
تحلیلی بر دگرگونی کیفی سرمایه اجتماعی در نظام شهری

صفحه 1-19

دکتـر محمدرضـا پـورمحمدی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ عیسی پیـری


الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران

صفحه 37-58

حمید نظری پـور؛ محمود خسـروی؛ سیـد ابوالفضل مسعودیان


ارائه یک شبکـه عصبی MLP به منظور پیش‌بینی یخبندان در استـان کرمانشـاه

صفحه 59-71

علیرضا انتظاری؛ جـواد حدادنیـا‌؛ مرتضی جعفرزاده؛ ابـراهیم کورونـدی‌