پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن

نویسندگان

چکیده

پروژه‌ی مشارکتی بین‌المللی «ترسیب کربن»، کار مشترک دولت‌ایران، برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و تسهیلات زیست‌محیطی جهانی (GEF) است. محل اجرای‌ این پروژه، بخشی از اراضی شرق استان خراسان جنوبی است که به علت همجواری با مرز افغانستان، و حضور پناهندگان افغانی به شدت تخریب شده است. هدف‌ این پروژه در سه سطح جهانی، ملی و محلی تعریف گردیده است که رابطه پیوسته و سیستماتیکی بین کاهش گرمایش جهانی با احیای اراضی در مناطق خشک و نحوه‌ی مدیریت منابع محیطی را با مشارکت مردم محلی بیان می‌کند. در سطح محلی‌ این پروژه به منظور بسط و توسعه‌ی دیدگاه‌های مشارکتی در احیای مراتع و افزایش توان و ظرفیت «ترسیب کربن» و نیز بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان محلی اجرا گردیده است؛ از‌ این‌رو بر بسیج و توانمند‌سازی جامعه محلی به عنوان ابزار اساسی برای مدیریت مراتع و فعالیت‌های اقتصادی تکیه داشته و در‌ این راستا به آموزش‌های متنوع جهت رشد سرمایه انسانی، تشکیل گروه‌های توسعه روستایی به عنوان سرمایه اجتماعی، صندوق‌های خرد اعتباری به عنوان سرمایه‌ی مالی و توسعه روستاها برای مردم وبا کمک مردم به عنوان سرمایه‌ی فیزیکی و احیای مراتع در قالب واحد‌های مدیریت منابع طبیعی، تحت عنوان سرمایه‌ی زیست‌محیطی عمل نموده است. این مقاله با پایش و مانیتورینگ تأثیرات اقتصادی و اجتماعی‌ این پروژه در سه سال متوالی، به ارزیابی دستاوردهای آن بر پایه‌ی اهداف مطمح نظر پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد میزان اهداف مطلوب و رضایت‌بخش بوده و موجب تحولات در شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در منطقه اجرای طرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio- economic Monitoring and evaluating of international Carbon sequestration project in hosseinabad plan In Southern Khorasan province

چکیده [English]

Carbon sequestration project is a joint initiative of the government of Iran, UNDP and GEF. The site of the project is a part of rangelands in east of southern khorasan that, due to the proximity to Afghanistan border, has been degraded intensively by afghan immigrants. The project purposes have been identified in global, national and local levels that indicate continuous and systematic relations between global warming decreases and rehabilitate rangelands in arid regions, and relation between the method of environmental resources management and participation of local people. In local level, this project has been performed in order to develop participatory viewpoints in rangeland reclamation, in enhancing the power and capacity of Carbon sequestration and in improving the Socio- economic situations of local people. Hence, project is based on mobilization and strengthening of local people as a fundamental tool for the management of rangeland and economic activities. Accordingly, various training for human capital growth, formation of village development groups as social capital, micro credit as financial capital, rural development for local community and assist people as physical capital, and rangeland rehabilitation in the from of natural resources management as environmental capital have performed in this study.
This paper, with monitoring and evaluating the socio –economical effects of mentioned project during 3 years from 1385 to 1387, has evaluated the project results in comparison with project objectives. The results represents that the primary objectives of project have been satisfactorily achieved, and project has resulted in the improvements in socio – economical and environmental indexes in site of project performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monitoring and evaluating
  • Carbon sequestration
  • Participation
  • village development groups
  • micro credit