شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

فرشبافی یکی از کهن ترین و برجسته‌ترین صنایع دستی ایرانیان به شمار می آید که در نواحی‌روستایی همواره در کنار بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین درآمد مردم بوده است. در دوره معاصر، به ویژه در چند دهه گذشته به دلیل تغییرات‌ساختاری در اقتصاد‌ملی، رشد شهرنشینی، گسترش صنایع و بوروکراسی مبتنی بر درآمدهای نفتی به تحولات گسترده اجتماعی و اقتصادی از جمله در نواحی روستایی انجامید. این شرایط رکود فعالیت های اقتصادی سنتی در بسیاری از نواحی روستایی همچون فرشبافی را در پی داشته است. براین پایه پژوهش حاضر به شناخت و تحلیل علل رکود صنعت فرشبافی در سه روستا از توابع دهستان جوزان شهرستان ملایر می پردازد. روش تحقیق ترکیبی و اکتشافی است. نخست با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته شناخت علل رکود فعالیت فرشبافی از دیدگاه کارشناسان در منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش کدگذاری باز تجزیه و تحلیل گردید و16 علت اصلی اثر گذار در رکود فرشبافی در روستاهای مورد مطالعه شناسایی گردید؛ سپس نتایج این بخش از پژوهش اساس طراحی پرسشنامه در مرحله بعد قرار گرفت. با طراحی پرسشنامه در چارچوب طیف لیکرت دیدگاه فرشبافان روستایی در ارتباط با علل ذکر شده درباره رکود فعالیت فرشبافی مورد بررسی قرار گرفت و روش خوشه بندی سلسله مراتبی برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه به کار رفت . بر اساس دیدگاه پاسخگویان مهمترین علت رکود فعالیت فرشبافی در روستاهای مورد مطالعه "گرایش خانواده های روستایی به سبک، شیوه و فرهنگ زندگی شهرنشینی و ناهمخوانی آن با سبک و شیوه زندگی و معیشت سنتی در روستا" و کم اهمیت ترین علت نیز "مشکلات بهداشتی فرشبافی به سبک سنتی در خانه" است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and Analysis of Effective Factors on Carpet Weaving Occupation Decline in Rural Area

چکیده [English]

Abstract: Carpet weaving is one of the most ancient and prominent Iranian traditional industries that in rural areas constantly, alongside agriculture, considered as a most important source of income. Contemporary, Especially in the past few decades due to structural changes in the national economy, urbanization growth, industrialization and bureaucracy based on oil revenues caused broad social and economic changes, including in rural areas. This condition led to downturn in traditional economic activities like carpet weaving in many rural areas. Therefore this research investigates recognition and analysis of effective factors on carpet weaving occupation decline in three villages of Malayer Township. Methodology is exploratory and used qualitative and quantitative techniques. First, 15 semi-structured interview with local experts held for recognizing factors that caused decline in carpet weaving in case area, accordingly, based on qualitative data coding method identified 16 influencing factors in downturn of carpet weaving. Then findings of this stage were used as base for design questionnaire in Likert spectrum framework, to examine local people views about downturn of carpet weaving. Then hierarchical clustering method was used to analyze the questionnaire data. Based on respondents' views the main cause of downturn carpet weaving occupation in case area is "rural families' tendency to urban culture and lifestyle and incompatibility of this with rural traditional lifestyle and livelihoods" and the least important cause is "health problems of traditional carpet weaving at home".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Etiology of carpet weaving downturn
  • rural economy
  • Jozan district
  • malayer rugs