دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، خرداد 1392 
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری

صفحه 1-18

رسول قربانی؛ سعید حسین آبادی؛ علی طورانی


محدودیّت ها و قابلیت های فرآیندهای ژئومورفیک در توسعه و برنامه ریزی شهر خرم آباد

صفحه 19-34

طیبه احمدی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ محمد حسین رامشت؛ اکبر مقصودی