ارزیابی الگوی اختلاط کاربری زمین در محلات شهر سبزوار

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه با گسترش پارادایم­هایی چون شهر فشرده، رشد هوشمند و نوشهرگرایی، کاربرد اختلاط کاربری زمین شهری- به عنوان یکی از اصول مهم این پارادایم­ها- در شهرسازی کشورهای پیشرفته گسترش یافته است و محققان مختلف سعی در گسترش ادبیات موضوع و روش­های ارزیابی کاربری زمین بر اساس مفهوم اختلاط کاربری داشته­اند. مفهوم اختلاط کاربری به آن کاربری­ها و فعالیت­هایی اشاره دارد که در یک فضای محدود در ارتباط با هم هستند و بر یکدیگر تأثیر می­گذارند. یکی از علایق پژوهشگران حوزه­ی کاربری اراضی شهری سنجش مناسب میزان اختلاط کاربری­ها بوده است و سعی شده با استفاده از شاخص­هایی درجه­ی اختلاط و تنوع کاربری­ها را در سطح بخش­های مختلف یک شهر بسنجند. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق سعی شده است با استفاده از شاخص­های سنجش اختلاط کاربری (آنتروپی، دسترسی، آماره کانونی) به ارزیابی کاربری اراضی در شهر سبزوار پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان می­دهد که اعداد به دست آمده از این شاخص­ها نزدیک به هم است. با ترکیب این چند شاخص، شاخص نهایی به دست آمد که بر اساس آن مشخص شد که تفاوت زیادی بین محلات مختلف از نظر میزان اختلاط کاربری­ها وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین فاصله از مرکز شهر و اختلاط کاربری­ها همبستگی منفی وجود دارد به صورتی که با دور شدن از مرکز شهر از میزان اختلاط کاربری کاسته می­شود. آماره موران نیز نشان داد که بین محلات مختلف از نظر میزان اختلاط کاربری همبستگی فضایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of land use mixture in neighborhoods of Sabzevar city

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Pour Mohammadi
  • Mir Sattar Sadr Mousavi
  • Saeed Hossein Abadi
چکیده [English]

Today, with the development   of paradigms such as the compact city, smart growth and new urbanism, mixed land use-as one of principles of this paradigm- has been expanded  in  urban planning of  developing countries and  various researchers tried to develop literature and assessment methods of land use based on the concept of mixture of  land use.

The concept of urban land use mix implies that nearby land uses or activities have an influence over each other across a limited spatial range.One of the interests of researchers in field of land use studies  is appropriate assessing of  land use mix and therefore some researchers have tried to  measure mixture of land use in different parts of a city using specific indicators. Given the importance of the subject, this paper tried to measure mixture of  land use in  neighborhoods of Sabzevar City   using defined indicators (entropy, accessibility , focal  statistics). The results indicate that the values obtained from these indicators is closely together. Final  index was calculated by combining these3 indices that  It was determined the significant difference between different neighborhoods.  The results show a negative correlation between the distance  of neighborhood from the city center and mixture of land use ,So with distance from the downtown, land use mix is reduced. Moran statistics also show that there is spatial autocorrelation between different neighborhoods in terms of land use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: land use mix
  • entropy index. accessibility index
  • focal statistics. Sabzevar city