دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، اسفند 1394 
ارزیابی الگوی اختلاط کاربری زمین در محلات شهر سبزوار

صفحه 34-53

محمدرضا پورمحمدی؛ میر ستار صدر موسوی؛ سعید حسین آبادی