آینده‌پژوهیِ تبارشناسانه (رویکردی شایسته در آینده‌پژوهیِ پدیده‌های جغرافیایی)

نویسندگان

دانشگاه فردوسی

چکیده

این نوشتار تلاش دارد با تمرکز بر تبارشناسی فوکو، آن را با آینده‌پژوهی در پیوند قرار داده و در این فرایند، آینده‌پژوهیِ تبارشناسانه را بسان روش‌شناسی‌ای شایسته در پژوهش‌های جغرافیایی معرفی نماید. بر این اساس اگر فضای جغرافیایی، فضایی رابطه‌ای، و صحنه‌ی نقش‌آفرینی گفتمان‌ها و روابط قدرت و دانش در نظر گرفته شود، آن‌گاه با سوژه‌ گفتمانی و ابژه‌ی گفتمانی(سوژه و ابژه‌ی درونِ گفتمان‌ها) سروکار داریم، و شکل‌گرفتگی و از شکل‌افتادگی و تحول پدیده‌ها برآمده از گفتمان‌ها و نحوه‌ی صورت‌بندی‌ روابط قدرت در درون آن‌ها  می‌باشد. از این روی، آینده‌پژوهیِ تبارشناسانه با تمرکز بر شناخت گفتمان مسلط حال(که پدیده مورد بررسی را در برگرفته) و روابط قدرت برساخته‌ی آن، همچنین گفتمان‌های مقاومتِ موجود و در برابرِ آن، به دنبال شناسایی گفتمان آینده می‌باشد. تا با قراردادن پدیده در گفتمانِ احتمالی آینده، آینده‌ی آن را به فهم درآورد. از آنجا که عدم قطعیت‌ها و پیشران‌هایی که در چنین روندی شناسایی می‌شود، برآمده از منطق رفتاری گفتمان‎‌ در آینده می‌باشد، می‌توان فهم شایسته‌ای از آینده‌ی پدیده‌ها در فضای جغرافیایی ارائه نمود. کاربرد آینده‌پژوهیِ تبارشناسانه بسان رویکرد آغازین در هر مطالعه آینده‌پژوهانه می‌تواند دستاوردهایی چند به همراه داشته باشد: 1- عوامل تأثیرگذار و پیشران‌های سازنده آینده، متأثر از رابطه قدرت و دانش و در چارچوب گفتمان احتمالی مربوطه، به گونه‌ای واقعی‌تر شناسایی می‌شوند؛ 2- این رویکرد هر چند با سایر روش‌ها نیز می‌تواند به کار گرفته شود، اما در بهترین حالت با روش سناریونویسی قابل استفاده می‌باشد و با به کار گرفتن آن می‌توان سناریوهای واقع‌گرا و محتملِ آینده را تدوین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genealogical Futures Studies (A worthy approach in future study of geographical phenomena)

نویسندگان [English]

  • Rouholla asadi
  • Mohammad rahim rahnama
  • Omid Ali Kharazmi
چکیده [English]

This article tries to focus on the genealogy of Foucault, and by putting it in connection with future studies, try to introduce genealogical future studies as a qualified methodology in geographical research. Accordingly, if the geographic space, relational space, and scenes role playing of discourses and relations of power and knowledge is considered, we face the object and subject of a discourse (the subject and object within discourses), and form, deform and evolution of phenomena emerging how phenomena which emerging from discourses and power relations among them. Thus, genealogical future studies focused on identifying the dominant discourse (which encompass the phenomenon under study) and power relations within and outside of it, as well as discourses of resistance against it, always is looking for identifying future discourse as far as possible by placing the phenomenon in discourse future, to grasp it. Because of uncertainties and driving forces in such process are identified, is derived from behavioral logic of discourse in the future, complete sensation and perception of phenomena in geographical space can be provided. application of genealogical future study as the first approach in the field of future studies has several results as following: first the affecting factors and constructive driving forces, are influenced by the relations between power and knowledge and in the framework of the probable discourse, are recognized to be more realistic, second, this approach, however, can also be used with other methods, but the best method is to use scripting and the use of realistic and likely future scenarios can be formulated is the use of scripting and realistic future scenarios which can be easily formulated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Studies
  • genealogical futures studies
  • Genealogy
  • relational space
  • Discourse