ارزیابی پیامدهای تغییراقلیم بر روند و ساختار پارامترهای آب‌وهوایی مؤثر بر تولید پسته مطالعه‌ی موردی: سبزوار

نویسندگان

دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

مطالعه‌ی اثرات تغییر اقلیم بر محصولات کشاورزی و شاخص‌های آگروکلیمایی می‌تواند موجب بهبود و توسعه‌ی راهبردهای مدیریتی در ارتباط با نیازهای مهم کشاورزی در دهه‌های آینده باشد و زمینه‌ساز اتخاذ روش‌های سازگاری و کاهش اثرات سوء تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی گردد. هدف این مطالعه‌، بررسی پیامدهای تغییر اقلیم بر ساختار و روند پارامترهای آب ‌و هوایی مؤثر بر تولید پسته (رقم کله‌قوچی) بر اساس رویکرد جدید در گزارش IPCC-AR5 در شهرستان سبزوار است. جهت انجام این پژوهش ابتدا برمبنای داده‌های اقلیمی مشاهداتی در دوره‌ی 2005-1976 نیاز‌های حرارتی پسته بر اساس شاخص وینکلر محاسبه و سپس 24 شاخص دما و بارش و روند هریک از آن‌ها با استفاده از آزمون من‌کندال و شیب سن استخراج گردید. درنهایت، نیاز آبی برای هریک از مراحل فنولوژی محصول برآورد شد. در ادامه با ریزمقیاس‌گردانی داده‌های خروجی مدل CanESM2 به کمک نرم‌افزار SDSM پارامترهای اقلیمی تحت سناریوهای (RCP2.6,RCP4.5,RCP8.5) در دوره‌ی 2040-2011 شبیه‌سازی شد. نتایج بررسی شاخص‌های دمایی و بارشی برای دوره‌ی مشاهداتی بیانگر این بود که میانگین دمای فصل رشد 0/6 درجه‌ی سانتی‌گراد در دهه‌، دارای روند افزایشی است. خروجی شاخص‌های بارشی نشان از کاهش قابل ‌ملاحظه‌ی این پارامترها در طول مراحل سوم، چهارم و پنجم (مراحل رسیدن میوه) دارد. یافته‌ها برای دوره‌ی آتی نشان داد که متوسط دما برای سناریوهایRCP2.6 ،RCP4.5 و RCP8.5 در فصل رشد در محدوده‌ی 0/6 تا 0/8 درجه‌ی سانتی‌گراد دارای روند افزایشی خواهد بود که این امر سبب تسریع در گلدهی و رسیدگی زودتر محصول نسبت به دوره‌ی مشاهداتی می‌گردد. بارش در همه‌ی سناریوها در طول مرحله‌ی سوم، چهارم و پنجم فنولوژی نسبت به دوره‌ی پایه کاهش یافته است. با توجه به افزایش دما و کاهش بارش در طول مراحل رشد، نیاز آبی محصول (ETC) باید از طریق آبیاری بیش‌تر جبران گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Consequences of Climate Change on the Process and Structure of Climate Parameters Affecting Pistachio Production (Case study: Sabzevar)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Baaghideh
  • Elaheh Asgari
  • Abdolreza Kashki
چکیده [English]

Introduction
In the future decades, climate change will influence the food and water security,and there are substantive evidences indicating that the developing countries will confront extensive pressure from the disastrous consequences of this climate change. The agricultural section is the most vulnerable section to the climate changes due to its dependence on the condition of water resources and changes of temperature. The aim of the present study is to assess the influence of the climate changes on the influential climate indicators for the production of the pastiches in Sabzervar. In this regard, SDSM software has been used for the down scaling of the data of the second generation of canESM2 that has been modeled by the Canadian center of climate change under the new climate change scenarios.
Materials and Methods
In this study, the daily data of meteorological stationincluding the maximum, minimum and average of temperature and the level of rain on the daily basis from 1976-2005 from the Meteorological Organization are obtained. This study has used the effective climate-agricultural parameters on the growth of pastiches which are divided into two indexes of temperature and rain in a general classification. The temperature indicators are both seasonal and annual which the seasonal indexes include the average, maximum and the minimum of the temperature of the growth season, DTR or daily temperature range (maximum and minimum temperature difference) during a month.Additionally, the annual indexes include the number of annual days with a minimumor maximum temperature less than 10thpercent and more than 90percent of the number of the frozen days and the length of the period withoutice. The index of rain include total annual precipitation, total rainfall of growth season, rainfall in different stages of the growth season, the number of the days with more than 95percent(very humid days), the percent of the registered rainfall in very humid days as well as the maximum dry season or DPL. Due to the semi-arid climate of the region and the summer with low level of rainfall, the level of evaporation is calculated by the formula of evaporation and perspiration of the plants. To assess the stages of the climate indexes in different phonological stages, the tests of Man-Kendall (Z) and Steady-axis tiltare used. Also to study the consequences of climate changes on the structure of the effective climate parameters on the production of pastiches the outputs of the model CanESM2 under the scenarios of (RCP2.6, RCP4.5, and RCP8.5) for the period of 2011-2040 are used.
Discussion and Results
The time of the beginning of flowering for pastiches from the period 1976-2005 is from March 20 to the October 27 for six months. The obtained outputs from the used indexes in the research show that the average parameter and the maximum and minimum of the temperature of the growth season have a significant trend. Analysis of the averagerange of daily temperature during the month of cultivation or DTR does not show any significant process. Assessment of the indexes of cold nights and days shows a significantdecrease.This process is incremental for the two indexes of warm nights and days. The results from of annual temperature indexes show that the climate is moving towards warming. Analysis of the parameters of total annual precipitation (250mm), the percentage of the annual precipitation on very humid days (82 percent) and the length of dry period (122days) indicates the dry and low rainfall condition of the region. The result obtained from the sub- scaling data of model Canesm2 under the scenarios of RCP2.6,RCP4.5,RCP8.5 for the period of 2011-2040 showed that the flowering stages ofpastiches in the coming years will start sooner than the base climate. The average indexes of the growth season, the minimum and maximum temperature has increased for all three scenariosthan the base time.The daily range has not changed much due to the increase in both parameters (maximum and minimum). Despite the increase of the temperatureduring the simulation process the number of the warm nights and days does not changedmuch compared to the basic climate. Assessment of the annual indexes of the number of nights and cold days indicates an increase in this index in comparison with the observed period. The frozen days also indicate a slightdecrease of one day for the upcoming period. The ice-free period has increased over the coming years. The average length of the dry period in the decade was increased by 14 days.The results gained from the rate of evaporation shows that in the future the demand for water in all scenarios has risen like the basic course.
Conclusions
The climate elements play a crucial role in the growth of the plants and are considered uncontrollable parameters for agriculture. In this research the effects of climate change on the effective temperature and rainfall indexes on the pistachio production was studied in Sabzevar station by using the output model of Canesm2 under the new scenarios of climate change from 2011-2040. The output from the study of the average temperature of the growth season for the base period showed that this parameter has an increasing trend of about 0.6 ° C per decade. The assessment of the effects of climate change on the indices used in the study for the study area showed that the average temperature for RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5 scenarios in the growing season in the range of 0.6 to 0.8 ° C in decades has increased trend This has led to an accelerated flowering and a quicker examination of the product than the observation period.The acceleration of phonology stages is the most important consequence of climate change in agriculture. Studying the consequences of climate change on the applied indexes of this case study showed that the average temperature forRCP2.6, RCP4.5, RCP8.5 during the growth season has increased 6 percent per year. This increase has made the flowering and ripping stage faster than before.The acceleration of phonological processes is the most important consequence of climate change in agriculture. The results obtained from precipitation in all scenarios indicate a decrease in the base time. The water requirement of the product has increased in the coming decades due to rising temperatures and lower rainfall. Therefore, according to the stated content, the water needed for the product should be provided by modifying the cultivation pattern, proper management of water resources and new irrigation methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • Agriculture
  • Pistacia
  • Sabzevar
Asseng, S., Ewert, F., Martre, P., Rötter, R. P., Lobell, D. B., Cammarano, D., & Reynolds, M. P. (2015). Rising temperatures reduce global wheat production. Nature Climate Change, 5(2), 143-147. Challinor, A. J., Wheeler, T. R., Craufurd, P. Q., Ferro, C. A. T., & Stephenson, D. B. (2007). Adaptation of crops to climate change through genotypic responses to mean and extreme temperatures. Agriculture, ecosystems & environment, 119(1), 190-204. Ho, C. H., Lee, E. J., Lee, I., & Jeong, S. J. (2006). Earlier spring in Seoul, Korea. International Journal of Climatology, 26(14), 2117-2127. Lesk, C., Rowhani, P., & Ramankutty, N. (2016). Influence of extreme weather disasters on global crop production. Nature, 529(7584), 84-87. Lobell, D. B., Field, C. B., Cahill, K. N., & Bonfils, C. (2006). Impacts of future climate change on California perennial crop yields: Model projections with climate and crop uncertainties. Agricultural and Forest Meteorology, 141(2), 208-218. Menzel, A., Estrella, N., & Fabian, P. (2001). Spatial and temporal variability of the phenological seasons in Germany from 1951 to 1996. Global Change Biology, 7(6), 657-666. Mullins, M. G., Bouquet, A., & Williams, L. E. (1992). Biology of the grapevine. Cambridge University Press. Nassiri, M., Koocheki, A., Kamali, G. A., & Shahandeh, H. (2006). Potential impact of climate change on rainfed wheat production in Iran: (Potentieller Einfluss des Klimawandels auf die Weizenproduktion unter Rainfed-Bedingungen im Iran). Archives of agronomy and soil science, 52(1), 113-124. Ramos, M. C., Jones, G. V., & Martínez-Casasnovas, J. A. (2008). Structure and trends in climate parameters affecting winegrape production in northeast Spain. Climate Research, 38(1), 1-15. Smith, D. J., Christen, E. W., Cutting, M., & Hornbuckle, J. W. (2010). An analysis of climate change impacts on irrigated crop water requirement in the SA MDB region. Darling Downs: Cooperative Research Centre for Irrigation Futures, 1-20. Sparks, T. H., Croxton, P. J., Collinson, N., & Taylor, P. W. (2005). Examples of phenological change, past and present, in UK farming. Annals of applied biology, 146(4), 531-537. Teixeira, E. I., Fischer, G., van Velthuizen, H., Walter, C., & Ewert, F. (2013). Global hot-spots of heat stress on agricultural crops due to climate change. Agricultural and Forest Meteorology, 170, 206-215. Yin, X. G., Jabloun, M., Olesen, J. E., Öztürk, I., Wang, M., & Chen, F. (2016). Effects of climatic factors, drought risk and irrigation requirement on maize yield in the Northeast Farming Region of China. The Journal of Agricultural Science, 154(07), 1171-1189. Winkler, A. J. (1974). General viticulture. Univ of California Press.