دوره و شماره: دوره 8، شماره 29 - شماره پیاپی 28، مهر 1396 
بررسی تأثیر شدت کاربری زمین بر پایداری زیست‌محیطی حمل‌ونقل در شهر مشهد

صفحه 1-16

فهیمه عبادی نیا؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمدرحیم رهنما؛ امیدعلی خوارزمی


توسعه‌ی یک شاخص ترکیبی جدید (CDI) برای ارزیابی چندمتغیره خشک‌سالی‌های دشت شهرکرد

صفحه 87-102

فرزانه اسدی آقبلاغی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ محمدعلی نصر اصفهانی؛ احمدرضا قاسمی دستگردی