توسعه‌ی یک شاخص ترکیبی جدید (CDI) برای ارزیابی چندمتغیره خشک‌سالی‌های دشت شهرکرد

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

خشک‌سالی پدیده‌ای اقلیمی است که به‌کندی شروع شده و دارای طبیعت پنهانی است. مدت‌زمان وقوع آن طولانی و خسارت‌های ناشی از آن در بخش‌‌های مختلف به‌صورت تدریجی ظاهر می‌شود؛ بنابراین، ارزیابی و بررسی خشک‌سالی در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مقابله با آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در سال‌های اخیر، استفاده از شاخص‌های خشک‌سالی ترکیبی متفاوتی موردتوجه محققین قرار گرفته است. در این مطالعه، خشک‌سالی‌های دشت شهرکرد واقع در استان چهارمحال و بختیاری در یک دوره‌ی آماری 31 ساله (1394-1364) با استفاده از یک شاخص خشک‌سالی ترکیبی (CDI) جدید که حاصل ترکیب سه مؤلفه‌ی شاخص خشک‌سالی منبع آب زیرزمینی (GRI)، شاخص بارش استانداردشده‌ی اصلاحی (SPImod) و تبخیر-تعرق پتانسیل (ETP) است، موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از شاخص GRI نشان می‌دهند که در ابتدای دوره‌ی آماری (1364) تا اواسط 1378، بلندترین دوره‌ی ترسالی به وقوع پیوسته و تا سال 1378 وضعیت آبخوان شهرکرد مناسب بوده است، ولی از آذرماه 1387 طولانی‌ترین دوره‌ی خشک‌سالی شروع و تا انتهای دوره‌ی آماری (1394) ادامه یافته است. نتایج حاصل از بررسی خشک‌سالی آب زیرزمینی با شاخص GRI نشان‌دهنده‌ی افزایش خشک‌سالی آب‌های زیرزمینی در سال‌های اخیر است که دلیل اصلی آن، افزایش میزان برداشت از سفره به دلیل توسعه‌ی کشاورزی می‌باشد. نتایج حاصل از شاخص CDI نشان می‌دهد به‌طورکلی دشت شهرکرد در فاصله زمانی سال‌های 1364 تا 1378 با ترسالی‌هایی مواجه بوده، ولی از سال 1387 تا انتهای دوره‌ی‌ آماری موردمطالعه (1394) دچار خشک‌سالی‌های پی‌در‌پی و شدیدی شده است. ازآنجایی‌که شاخص مزبور خشک‌سالی‌های هواشناختی و آب زیرزمینی را به‌طور هم‌زمان در محدوده‌ی موردمطالعه موردبررسی قرار می‌دهد، می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران و برنامه ریزان منابع آب این دشت قرار دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a New Composite Drought Index (CDI) based on Shannon's Entropy Theory for Multivariate Assessment of Drought in Shahrekord Plain

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Asadi Aghbalaghi
  • Rasoul Mirabbasi Najafabadi
  • Mohammad Ali Nasr Esfahani
  • Ahmad Reza Ghasemi Dastgerdi
چکیده [English]

Drought is a climatic phenomenon that begins slowly and has a hidden nature. The duration of its occurrence and the resulting damage occur gradually in different sectors. Therefore, assessment and investigation of drought is very important in planning and implementation of actions to cope with drought. Droughts are divided into different types. One of the common methods of drought assessment is the use of drought indices which everyone can describes a type of droughts. In recent years, the use of Composite Drought Index (CDI) have attracted the attention of researchers. In this study, a new Composite Drought Index was developed that combined the three components, including the Groundwater Resource Drought Index (GRI), the Modified Standardized Precipitation Index (SPImod) and the potential evapotranspiration (ETP). In the next stage, the drought condition of Shahrekord plain located in Chaharmahal and Bakhtiari province was assessed in a 31-year period (1985-2015) using the Composite Drought Index (CDI). The results showed that the Shahrekord Plain was frequently experienced some wet conditions during the years 1985 to 2000, but it has suffered from consecutive severe droughts from 2008. In general it can be said that the developed CDI index is well able to describe the composite behavior of meteorological and groundwater droughts in the study area and is recommended as a new index for monitoring and assessing regional drought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modified Standardized Precipitation Index
  • Groundwater Resource Index
  • Composite Drought Index
  • Potential Evapotranspiration
  • Shahrekord Plain
Cha, S. H. (2007). Comprehensive survey on distance/similarity measures between probability density functions. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. 1(4), 300-307. Ghamarnia, H., Rezvani, V., Khodaei, E., Mirzaei, H. (2012). Time and place calibration of the Hargreaves equation for estimating monthly reference evapotranspiration under different climatic conditions. Journal of Agricultural Science. 4(3), 111-122. Govindaraju, R. S. (2013). Special issue on data-driven approaches to droughts. Journal of Hydrologic Engineering. 18(7), 735-736. Hargreaves, G. H., Samani, Z. A. (1982). Estimating potential evapotranspiration. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 108(3), 223-230. Kao, S. C., Govindaraju, R. S. (2010). A copula-based joint deficit index for droughts. Journal of Hydrology. 380(1), 121-134. Khan, S., Gabriel, H. F., Rana, T. (2008). Standard precipitation index to track drought and assess impact of rainfall on water tables in irrigation areas. Irrigation Drainage System. 22(2), 159-177. Mckee, T. B., Doseken, N. J., Kleist, J. (1993).The Relationship of Drought Frequency and Duration Times Scales, Eightieth Conference on Applied Climatology, 17-22 January 1993, Anaheim, Califonia. Mendicino, G., Senatore, A. (2008). A Ground Water Resource index (GRI) for drought monitoring and forecasting in a Mediterranean climate. Journal of Hydrology. 357(3), 282-302. Mirabbasi, R., Anagnostou, E. N., Fakheri-Fard, A., Dinpashoh, Y., Dinpashoh, S. (2013). Analysis of meteorological drought in northwest Iran using the Joint Deficit Index. Journal of Hydrology. 492, 35-48 Morid, S., Smakhtin, V., Moghaddasi, M. (2006). Comprsion of seven meteorological indices for drought monitoring in Iran. International Journal of Climatology. 26(7), 971-985. Rajsekhar, D., Singh, V. P., Mishra, A. K. (2014). Multivariate drought index: An information theory based approach for integrated drought assessment. Journal of Hydrology. 526, 164-182. Shannon, C. E. (1984). A mathematical theory of communication. Reprinted with corrections from the Bell System Technical Journal. 27(3), 379-423. Waseem, M., Ajmal, M., Kim, T. W. (2015). Development of a new composite drought index for multivariate drought assessment. Journal of Hydrology. 527, 30-37. Yang, B., Ma, S., Li, J., Liao, Y., Zhao, B. (2012). Claudia K. Agriculture drought monitoring in Dongting lake basin by MODIS data. In: Proceedings of 1st International Conference on Agro-geoinformatics, 2-4 August, Shanghai, China.