واکاوی روند وردش‌های دمای بیشینه و کمینه در فلات ایران

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

دمای هوا به عنوان یکی از مهمترین و تعیین­کننده­ترین عناصر اقلیمی، شاخص مناسبی برای ردیابی تغییرات اقلیمی در فلات ایران است. با توجه به تاثیر وردش­های دمایی در فعالیت­های بشر نظیر انرژی از جهت افزایش نیاز به انرژی برای سرمایش و گرمایش، کشاورزی از جهت افزایش دامنه فعالیت و هجوم برخی از آفات و عوامل ناقل بیماری و محیط زیست، توجه ویژه پژوهشگران به این مهم در فلات مزبور ضرورت می­یابد. از این رو، روش­های آماری یکی از ابزارهای مفید برای تحلیل و بررسی رفتار این عنصر مهم اقلیمی به شمار می­رود. تحلیل روند، از جمله مهمترین و متداول­ترین آزمون­های آماری است که به طور گسترده برای ارزیابی اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر روی سری­های زمانی پارامترهای آب و هواشناسی در نقاط مختلف جهان توسط پژوهشگران استفاده شده است. در این پژوهش به منظور واکاوی روند تغییرات دمای بیشینه و کمینه ماهانه بر روی فلات ایران از داده­های شبکه­ای پایگاه داده CRU که با تفکیک مکانی مناسب 5/0 × 5/0 درجه طول و عرض جغرافیایی موجود است؛ در دوره 64 ساله (1951-2014) استفاده شده است. برای بررسی روند تغییرات دمای قلمرو مطالعاتی در مقیاس ماهانه نیز از آزمون ناپارامتری من-کندال که از متداول­ترین روش­های ناپارامتری بشمار می­رود بهره گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می­دهد؛ به طور کلی دمای بیشینه و کمینه منطقه­ی فلات ایران دارای روندی افزایشی است و روند کاهشی دما نمودی بسیار ناچیز دارد. همچنین آشکار گردید روند افزایشی دما در ماه­های گرم سال از گستره­ بالایی برخوردار است. کم­ترین گستره­ی مناطق دارای روند هم در ماه­های ژانویه، فوریه و دسامبر مشاهده می­شود. در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد روند افزایش دما نه فقط در ایران بلکه در تمامی فلات ایران دیده می­شود که این افزایش دما همراه با روند کاهشی بارش در سال­های اخیر می­تواند پیامدهای سویی را در این پهنه به دنبال داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trend Analysis of Maximum and Minimum Temperature Variations in Iran Plateau

نویسنده [English]

  • Amirhossein Halabian
چکیده [English]

Introduction
Climate change, as one of the most important global challenges, has focused on the minds of many scholars, scientists, planners and politicians. Indeed, global warming, melting of polar ice masses, rising water levels in the oceans, and its similar phenomena have led climate change to become the special attention focus of scholars and scientists in recent decades. Since temperature is a key element in the formation of the climate, and its changes can alter the climate structure of each region, therefore, studying the trend of temperature in different temporal and spatial scales have been attributed a large part to climatological studies. In fact, temperature as one of the most important and determinants of climatic elements is a suitable index for tracking climate change. Recent studies on climate change also highlight the centrality of temperature variations in these studies. In this regard, numerous researches has been carried out on the trend of global and regional average temperature increase, and the identification and analysis of the behavioral patterns of temperature has been considered by different methods in numerous studies. Here, we can be mention researchers such as Willett (1950), Yue & Hashino (2003), Feidas et al (2004), Bani-Domi (2005), Arora et al (2005), Turkes et al (2007), LaDochy et al (2007), Dhorde & Gadgil (2009), Chaouche et al (2010), LukoyeMakokha & Shisanya (2011), Toros (2011), Cordero et al (2011), Nayak & Mandal (2012), Safari (2012) and in Iran, Kaviani & Asakereh (2001 (, Azizi et al (2004), Masoudian (2005), Ghayour & Montazeri (2005), Asakereh (2007), Massoudian et al (2008), Akbari & Masoudian (2009), Hejazizadeh & Parvin (2009), Massoudian & Darand (2010) and Montazeri (2011). Since the identification of temperature behavior and its changes is very important for management and planning, this research seeks to evaluate and analyze the variations of maximum and minimum monthly temperatures in Iran plateau. In this regard, statistical methods are considered useful and effective in describing these changes.
Materials and Methods
In this research, the data of CRU database with resolution of 0.5°×0.5° geographical longitude and latitude during 64 years during 1951- 2014, have been employed to analyze  the trend of maximum and minimum temperature changes in Iran plateau. This data is available on the site's website at (https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/hrg/) in the nc format. For data processing and extraction of this database, internal functions were used in MATLAB software. In order to extract data on Iran, the inpolygon function was used and the ncread command was used to read the data. Then, the mean monthly minimum and maximum temperature matrices, were constructed on Iran plateau. The dimensions of each of these two matrices were 768 × 2400, with rows representing the months and columns, representing spatial pixels. Then, using programming in MATLAB software, each month of the year, they were arranged in separate matrices, and the Mann-Kendall nonparametric test was applied to the data in order to detect the temperature trend.
Discussion and Results
The results indicate that in all months of the year, maximum and minimum temperature of Iran plateau have increasing trend, but this trend is more pronounced in the hot months than in the cold months; in summer, more than 90% of the area has a rising trend of minimum temperature. At the same time, in the hot months of the year, 65-85% of the study area is also evident increasing in the maximum temperature. In the hot months of the year, the study area is under the domination of Azores subtropical high pressure, which causes predominance of the dry and warm weather on Iran plateau. In the months of April, May, June and July, there is no decrease trend in any part of the region. The least extent of temperature increasing trend observes in January, February and December.
Conclusions
The results of this research indicate that in general, the maximum and minimum temperature of the Iran plateau has an incremental trend, and the temperature decreasing trend is negligible. Also, it has been revealed that increasing trend of temperature in hot months have high extent. The least extent of trend areas observes in January, February and December. Totally, the results of this research indicate that increasing trend of temperature observe, not only in Iran but also on all of Iran plateau, that this temperature increasing together decreasing trend of precipitation in recent years can result unpleasant consequences in this region. Thus, the increasing trend of temperature along with the reduction of precipitation in recent years is a serious danger to residents of this important plateau, including Iran. The results of this research appear to have strong evidence of the continental pattern and the prevailing warming of the Iran plateau.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis
  • Variations
  • Temperature
  • CRU
  • Mann-Kendall
  • Iran
Arora, M., Goel, N. K., & Singh, P. (2005). 57. Evaluation of Temperature Trends over India. Water and Energy Abstracts, Volume 15, Issue 2, pp 21-21.‌ Bani-Domi, M. (2005). Trend analysis of temperatures and precipitation in Jordan. Umm Al-Qura University Journal of Educational, Social Sciences & Humanities, Volume 17(1), pp 15-36.‌ Chaouche, K., Neppel, L., Dieulin, C., Pujol, N., Ladouche, B., Martin, E., Caballero, Y. (2010). Analyses of precipitation, temperature and evapotranspiration in a French Mediterranean region in the context of climate change. Comptes Rendus Geoscience, Volume 342(3), pp 234-243. Cordero, E. C., Kessomkiat, W., Abatzoglou, J., & Mauget, S. A. (2011). The identification of distinct patterns in California temperature trends. Climatic change, Volume 108(1-2), pp 357-382. Dhorde, A., & Gadgil, A. S. (2009). Long-term temperature trends at four largest cities of India during the twentieth century. J. Indian Geophys. Union, Volume 13(2), pp 85-97. Feidas, H., Makrogiannis, T., & Bora-Senta, E. (2004). Trend analysis of air temperature time series in Greece and their relationship with circulation using surface and satellite data: 1955–2001. Theoretical and Applied Climatology, Volume 79(3-4), pp 185-208. Gandomkar, A., Chafi, P. S., & Amani, A. R. (2011). Analysis of Precipitation and Temperature Trends in Sefid-Roud Basin. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, Volume 5(11), pp 723-727. LaDochy, S., Medina, R., & Patzert, W. (2007). Recent California climate variability: spatial and temporal patterns in temperature trends. Climate research, Volume 33(2), pp 159-169. Makokha, G. L., & Shisanya, C. A. (2010). Trends in mean annual minimum and maximum near surface temperature in Nairobi City, Kenya. Advances in Meteorology, 2010. Nayak, S., & Mandal, M. (2012). Impact of land-use and land-cover changes on temperature trends over Western India. Current Science, pp 1166-1173. Safari, B. (2012). Trend analysis of the mean annual temperature in Rwanda during the last fifty-two years. Journal of Environmental Protection, Volume 3(6), pp 538. Toros, H. (2012). Spatio‐temporal variation of daily extreme temperatures over Turkey. International Journal of Climatology, Volume 32(7), pp 1047-1055. Türkeş, M., Sümer, U. M., & Kiliç, G. (1995). Variations and trends in annual mean air temperatures in Turkey with respect to climatic variability. International Journal of Climatology, Volume 15(5), pp 557-569. Vivekanandan, N. (2007, July). Analysis of Trend in Rainfall Using Non-Parametric Statistical Methods. In AIP Conference Proceedings (Vol. 923, No. 1, pp. 101-113). AIP. Willett, H. C. (1950). Temperature trends of the past century. In Centenary Proceedings of the Royal Meteorological Society (Vol. 195). Yue, S., & Hashino, M. (2003). Temperature trends in Japan: 1900–1996. Theoretical and Applied Climatology, Volume 75(1-2), pp 15-27.