بررسی وضعیت دسترسی توان‌یابان به فضای شهری و تأثیر آن‌ بر فعالیت‌ داوطلبانه­‌ی آن‌ها مطالعه‌ی موردی: مجتمع آموزشی نیکوکاری توان‌یابان شهر مشهد

نویسندگان

دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

ایجاد فضای شهری به‌گونه‌ای که تمامی اقشار جامعه بتوانند از امکانات آن بهره‌مند شوند، زمینه‌ی مشارکت و فعالیت اجتماعی را برای افراد جامعه فراهم و از انزوای اجتماعی آن‌ها جلوگیری می‌کند. این پژوهش به دنبال بررسی وضعیت دسترسی توان‌یابان به فضای شهری و تأثیر آن بر فعالیت‌‌ داوطلبانه­ی آن‌ها در شهر مشهد است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی-کمی و ابزار جمع‌آوری داده، مصاحبه‌های عمیق فردی و پرسش‌نامه محقق‌ساخته بر اساس نظریات، تحقیقات پیشین و مقولات مستخرج از بخش کیفی است. دامنه­ی سنی افراد نمونه 15 تا 40 سال است و انتخاب نمونه در بخش کیفی به روش گلوله برفی و مصاحبه با 15 نفر از توان‌یابان و در بخش کمی، یک تمام‌شماری از اعضای واجد شرایط سنی مجتمع آموزشی نیکوکاری توان‌یابان شهر مشهد در سال 1397-98 صورت گرفته است. تعداد پاسخ‌گویان در این مرحله 137 نفر است. مفاهیم و مقولات استخراج‌شده از بخش کیفی، مبین فشاری است که توان‌یابان برای حضور در شهر مشهد و انجام امور شخصی و اداری‌شان متحمل می‌شوند. توان‌یابان برای حضور در بخش‌های مختلف شهر مانند بانک‌ها، ادارات، پارک‌ها، پیاده‌رو‌ها، وسایل حمل‌و‌نقل، مکان‌های آموزشی و... دچار مشکل دسترسی هستند؛ بنابراین از بخش کیفیِ تحقیق، با هدف بررسی دسترسی توان­یابان به یک محیط بدون مانع در فضای شهری، متغیرهای میزان دسترسی در محیط‌های کاری، سیستم حمل‎و‌نقل عمومی، فضای اداری، سازمانی و عمومی، معابر عمومی، مراکز آموزشی و محل سکونت را برای بررسی آماری در بخش کمی استخراج کردیم. نتایج تحلیل رگرسیون خطی نشان می‌دهد که سطح دسترسی توان‌یابان به فضای شهری بر میزان دسترسی آن‌ها به فعالیت‌های داوطلبانه تأثیرگذار است. نتایج نشان‌دهنده­ی این است که هرچه میزان دسترسی آن‌ها به فضای شهری مشهد و سیستم حمل‌و‌نقل عمومی افزایش یابد، دسترسی آن‌ها به فعالیت داوطلبانه نیز افزایش می‌یابد، اما توزیع فراوانی پاسخ‌ها نشان می‌دهد 70 درصد پاسخ‌گویان، وضعیت دسترسی به فضای شهری را متوسط رو به پایین ارزیابی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the status of people with special needs access to urban space and effect on voluntary activity in Mashhad-Iran Case study: Educational-Charity Complex Rehabilitation

نویسندگان [English]

  • Narges Niazi
  • Hossein Ghodrati
  • Shafieh Ghodrati
چکیده [English]

The creation of urban space so that all segments of society can benefit from its facilities, provides opportunities for community participation and social activity and prevents their social isolation. In this study, we investigate the status of people with special needs access of urban space and its impact on volunteer activity in Mashhad.
The approach of the present study is qualitative-quantitative and data collection tools, in-depth individual interviews and researcher-made questionnaires based on theories, prior research and qualitative sector paradigm model. The sample age range is 15-40 years and the sample was selected in qualitative part through snowball method and interviewed with 15 people whit special needs and in the quantitative section, a whole number of members of the eductional charity complex rehabilitation in Mashhad. The number of respondents is 137.
The categories extracted from the qualitative sector paradigm model showed the additional pressure that people with special needs have to indure in irban space and in their personal and administrative affairs. People with special needs have difficulty accessing in various parts of the urban space such as banks, offices, parks, sidewalks, transportation, educational places, etc. Therefore, we extracted from the qualitative part of the research, with the aim of investigating the access of people with special needs to an unobstructed environment in urban space, the variables of accessibility in workplaces, public transport system, office space, organizational and public space,  educational places and residence for statistical analysis in the quantitative section.
 The results of Pearson correlation test and linear regression show that the level of accessibility of urban space to people with special needs has an impact on the accessibility of them to voluntary activities. But the frequency distribution of responses indicates that 70% of respondents rated the urban spece access medium downward. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban space
  • acces
  • transport public
  • Voluntary Activity
Eriksson, L. (2006). Participation and disability- a study of Participation in school for children and youth with disabilities, Department of women and child health and Adolescent psychiatric unit karolinska institute Stokholm, Sweden, P 3. Inglehart, R (1997). Modernization and Post-modernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Countries. Princeton: Princeton University Press, Pp.67-107 Kamali, masoud. 2009. Racial Discrimination, Institutional Patterns and Politics. London: Routledge, Pp. 16-36. Lerner, Denial (1964), The passing of Traditional society, NewYork, P. 86. Lindsay Sally (2016). A Scooping review of the experiences, benefits, and challenges involved in volunteering among young people and young adults with disabilities, Disability and Rehabilitation, Vol.38, (NO.16): Pp. 1533-1546. Morris, J. (2005). Citizenship and disabled people: A scoping paper prepared for the Disability Rights Commission. Disability Archive UK (Universidad de Leeds).‌ Oesterle S, Kirkpatrick M, Mortimer J. (2004). Volunteerism during the transition to adulthood: a life course perspective. Soc Forces. 82: Pp.1123–1149. Organization, W. H. (2001). Bulletin of the World Health Organization. 21(2): Pp. 1047-1055. Pfeiffer, D. (2001), "The conceptualization of disability", Barnartt, S. and Altman, B. (Ed.) Exploring Theories and Expanding Methodologies: Where we are and where we need to go (Research in Social Science and Disability, Vol. 2), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, Pp. 29-52. Putnam (2000). Bowling alone, the collapse and revival of American community. New York, Simon. Pp. 291-300. Rahman, Mdanisnr (1993), Peoples development, London/ ed books. Scot, B.M. & Schwartz, A(2000). Sociology, USA: Allyn and Bacon, P 150. Sepulchre Marie, Research about citizenship and disability: a scoping review, Disability and Rehabilitation, 2017; 39:10, 949-956. Wilson J, Musick M. (1997). Who cares? Toward an integrated theory of volunteer work. Sociol Rev, 62: 694-713.