دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، مهر 1398 
انتخاب بهترین مدل تغییر اقلیم در برآورد متغیرهای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک بیرجند

صفحه 68-78

مصطفی یعقوب زاده؛ عباس خاشعی سیوکی؛ یوسف رمضانی؛ سیده عاطفه حسینی