تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری نوآوری بر فرآیند کارآفرینی روستایی (نمونه‌ی موردمطالعه: شهرستان فاروج)

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه نوآوری اهمیت روزافزونی در توسعه‌ و کارآفرینی جهان دارد و عامل مهمی در تولید ثروت و درآمد خصوصاً در کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود. نوآوری، نیروی محرکه‌ی کارآفرینی و عامل ایجاد اشتغال مولد، بهره‌وری منابع انسانی، رفاه اجتماعی و توسعه‌ است. هدف از این پژوهش، تحلیل میزان اثرگذاری عوامل مؤثر بر نوآوری در فرآیند کارآفرینی شهرستان فاروج است تا با شناخت و تقویت عوامل اثرگذار گامی در مسیر توسعه‌ی مناطق روستایی برداشته شود. برای رسیدن به هدف تحقیق، از روش تحقیق ترکیبی (توصیفی-تحلیلی) استفاده شده است. جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی کارآفرینان و افراد نمونه و موفق در روستاهای شهرستان است که طی 10 سال به‌عنوان باغدار و کشاورز نمونه بوده‌اند و به تعداد 63 نفر به صورت تمام‌شماری انتخاب شده‌اند. روایی ابزار پژوهش با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (898/0=α) تأیید شد. به ‌منظور تجزیه‌‌و‌تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از نرم‌افزار spss و متناسب با مقیاس متغیرها از آزمون‌های خی دو، فریدمن، همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج آمارهای توصیفی پژوهش مشخص می‌کنند که شاخص ویژگی‌های فردی با آماره‌ی 3.37 و شاخص فرهنگی و قانون‌گذاری با آماره‌ی 3.29 بالاترین میانگین را به‌عنوان شاخص‌های ساختاری نوآوری روستایی دارد. نتایج آزمون فریدمن به‌ منظور مقایسه‌ی میزان تأثیر و اولویت‌بندی هر یک از شاخص‌‌های مؤثر در نوآوری نشان می‌دهد که ویژگی‌‌های فردی (با میانگین رتبه‌ای 5.86) بالاترین اولویت و شاخص خارجی، کم‌ترین اولویت را دارد. با توجه به نتایج همبستگی پیرسون مشخص شد بین شاخص‌های فردی، آموزش و پژوهش، اقتصادی و زیرساختی با سطح کارآفرینی آن‌ها رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تحلیل مسیر شاخص فردی با ضریب تأثیر 0.334 و در مرتبه‌ی بعد شاخص آموزش و پژوهش با ضریب تأثیر 0.238 و شاخص اقتصادی با ضریب تأثیر 0.131 بیش‌ترین تأثیر را بر شکل‌گیری کارآفرینی روستایی  دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the Effect of Structural Factors of Innovation on the Rural Entrepreneurship Process (Case Study of Farouj County)

نویسندگان [English]

  • mohammad reza darban astaneh
  • hamid shayan
  • ali akbar anabestani
  • hamdollah sojassi gheydari
چکیده [English]

Abstract Aims: The process of entrepreneurship and creativity, which is the basis of change and transformation, plays a very fundamental and determining role in this field. So, in recent years, the only effective solution in the field of employment and rural economy of the country is the prosperity of en.trepreneurship from the path of innovation. Therefore, the purpose of this study is to identify the factors affecting innovation and its impact on the entrepreneurship process in Farouj County, in order to take a step towards the development of rural areas. Method: The statistical population included all entrepreneurs and successful individuals in the villages of the city who were 63 farmers as gardeners and farmers. The validity of the research tool was confirmed by expertschr('39') opinions and its reliability was confirmed by Cronbachchr('39')s alpha coefficient (α = 0.898). Results: The descriptive statistics of the research indicate that the individual characteristics index with 3.37 and the cultural and legislative index with the 3.29 statistic have the highest mean as structural indicators of rural innovation. According to Pearson correlation results, there is a positive and significant relationship between individual indicators, education and research, economic and infrastructural with their entrepreneurial level. Based on the results of the path analysis, the individual index with a coefficient of influence of 0.334 and then the education and research index with a coefficient of 0.238 and finally economic index with a coefficient of 0.131 have the most impact on the formation of rural entrepreneurship

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural factors
  • Innovation
  • Rural Entrepreneurship
  • Farouj County
Giulia Faggio a,d, Olmo Silva. (2014). Self-employment and entrepreneurship in urban and rural labour markets, Journal of Urban Economics 84 (2014) 67–85. Martin, J. S, & Novicevic, M. (2010). Social entrepreneurship among Kenyan farmers: A case example of acculturation challenges and program successes. International journal of intercultural relations, 34 (5), 482-492.‌ Patel, B. & Chavda, K. (2013). Rural entrepreneurship in India: Challenge and problems. International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, 1(2).‌ Poon, J. P, Thai, D. T. & Naybor, D. (2012). Social capital and female entrepreneurship in rural regions: Evidence from Vietnam. Applied Geography, 35(1), 308-315.‌ Santhi, N. & Kumar, S. R. (2011). Entrepreneurship Challenges and Opportunities in India. Bonfring International Journal of Industrial Engineering and Management Science, 1, 14.‌ Saxena, S. (2012). Problems faced by rural entrepreneurs and remedies to solve it. IOSR Journal of Business and Management (IOSRJBM), 3(1), 23-29.‌