دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، مهر 1400 
ارتباط بین انتقال بخار آب جوّی و بارش‌های روزانه‌ی ایران

صفحه 1-13

آرزو نصرتی؛ جعفر معصوم‌پور سماکوش؛ حسن دوالفقاری؛ امین‌الله قهرمانی


تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری نوآوری بر فرآیند کارآفرینی روستایی (نمونه‌ی موردمطالعه: شهرستان فاروج)

صفحه 58-77

محمدرضا دربان آستانه؛ حمید شایان؛ علی اکبر عنابستانی؛ حمداله سجاسی قیداری