نووارگی و ماهیت تولیدِ فضای قدرت در ایران با تکیه بر آرای آنری لوفه‌ور

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

این مقاله به بررسی ارتباط بین فضا و تاریخ و به‌طورکلی ارتباط میان فضای قدرت یا به‌زعم لوفه‌ور فضای انتزاعی و نووارگی (مدرنیته) می‌پردازد. روش‌شناسی این مقاله تاریخی-تکوینی و تحلیلی است که مطالعه‌ی تغییرات ساختاری و پیشرفت و حرکت (چه درونی و چه بیرونی) پدیده که آن را در پرتو روش ساختاری کلی در نظر می‌گیرد، موردتوجه بوده است. هم‌زمان با ادغام در بازار جهانی سرمایه‌داری، انتزاعی تحت تأثیر عوامل بیرونی از جمله بازار و مراجع سیاسی و انتزاع‌های اجتماعی همانند پول و غیره بر بنیان فضای قبلی یعنی فضای ارگانیک شکل گرفت. این فضای انتزاعی محصول نووارگی بوده که در نتیجه‌ی آن، بین قلمروی تاریخی و اقتصادی گسست ایجاد نموده و بین فضای اجتماعی مردم و فضای سیاست‌ها و قدرت نوعی ناسازگاری به وجود آمد که تا پیش از آن وجود نداشت. از این دوره‌ی به بعد، می‌توان گفت منطق تولید فضای انتزاعی در فضای شهری ایران، منطق اختفا و سرپوش گذاشتن بر تناقضات از طریق نوسازی و تولید محیط مصنوع است. نتایج بر آن است که فضای انتزاعی با تکیه بر دانش برنامه‌ریزی مبتنی بر انکار ماهیت سیاسی ذاتی فضا بوده و فضا بیش‌ازپیش امری علمی-ایدئولوژیک و سیاسی می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modernity and the nature of power space production in Iran Relying on the views of Henri Lefebvre

نویسندگان [English]

  • abolfazl meshkini 1
  • ahmad Zangneh 2
  • elham hajlou 2
1
2
چکیده [English]

This article examines the relationship between space and history in general and in particular the relationship between the space of power or, in Luffy's view, abstract space and modernity. The methodology of this article is historical-formative and analytical; This means that the study of structural changes and progress and movement (both internal and external) phenomenon that considers it in the light of the general structural method, has been considered. Simultaneously with the integration into the world capitalist market, and especially from the Pahlavi period, abstraction was formed under the influence of external factors such as the market and political authorities and social abstractions such as money, etc. on the basis of the previous space, ie organic space. This abstract space is the product of a novelty that, as a result, created a rift between the historical and economic realms, and a kind of incompatibility arose between the social space of the people and the space of politics and power, which did not exist before. From this period on, it can be said that the logic of producing abstract space in the urban space of Iran is the logic of hiding and covering up contradictions through modernization and production of artificial environment. The results suggest that abstract space, based on the knowledge of planning, is based on the denial of the inherent political nature of space, and space becomes more and more a scientific-ideological and political matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Henri Luffer
  • abstract space
  • spatial contradictions
  • Innovation
  • Iran
Andrzej, J. & L. Zileniec. (2007). Space and Social Theory, SAGE Publications. Gottdiener, M. (1985). The Social Production of Urban Space. Austin: University of Texas Press. Hubbard, P, R. Kitchin, B. Bartley, and D. Fuller. (2002). Thinking Geographically: Space, Theory and Contemporary Human Geography. London: Continuum. Jessop, B. (2000). The crisis of the national spatio‐temporal fix and the tendential ecological dominance of globalizing capitalism, International journal of urban and regional research, 24 (2), pp, 323-360. Lefebvre, Henri Dialectical Materialism. ( 2009). Translated by John Sturrock Foreword by Stefan Kipfer Lefebvre, Henri. (1976). The Survival of Capitalism, London, Allison and Busby. Lefebvre, Henri. (1977). ‘Reflections on the politics of space’ in Radical Geography Peet, R. (ed.) London, Methuen and Co.: 339–52. Also in Antipode 8 no. 2 (1976) 30–7. Lefebvre, Henri. (1968a). Dialectical Materialism, London, Jonathan Cape. Lefebvre, Henri. (2003). The Urban Revolution, Translated by Robert Bononno Foreword by Neil Smith, Richard Sennett, London School of Economics . Lefebvre, Henri. (1991a). The Production of Space, Donald Nicholson-Smith (trans.), Oxford: Blackwell. Lefebvre, Henri. (2009). State, Space, World, Selected Essays, Edited by Neil Brenner and Stuart Elden, Translated by Gerald Moore, Neil Brenner, and Stuart Elden, University of Minnesota Press. Lefebvre, Henri. (2012). Production of space by Henri Lofvar, Translator: Mahmoud Abdo ... Zadeh, Tehran: Tehran City Studies and Planning Center. Soja, Edward,Hooper, B. (1993). "The Spaces that Difference Makes" in Keith, Pile (eds), Place and the Politics of Identity, Routledge Press, London. Purcell, M. (2002). Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitant. GeoJournal 58:99-108 [Accessed 30 June 2010].Qual Sociol 29:507–530. Stanek, Łukasz. (2011). Henri Lefebvre on Space: Architecture, Urban Research and the Production of Theory, Minneapolis: University of Minnesota Press.