دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، فروردین 1401 
ارزیابی و تحلیل تأثیر مؤلفه‌های جهانی‌شدن در شهر (نمونه‌ی پژوهشی: کلان‌شهر مشهد)

صفحه 73-92

مهدی مروی؛ سید دانا علیزاده؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ مجتبی جاودان