تغییر سایت بیمارستان تکاب: نقدی بر برنامه ریزی شهری غیرارتباطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایـران

چکیده

هدف: امروزه مطالعات زیادی با محور مشارکت شهروندان در برنامه‌ریزی شهری و حق به شهر آن‌ها صورت گرفته که خود به‌سان نقدی بر برنامه‌ریزی شهری غیرمشارکتی و غیرارتباطی مطرح شده است. در این تحقیق تلاش شده است تا فرآیند تغییر سایت بیمارستان تکاب، با کاربست تئوری تولید فضا و تریالتیک لوفوری و به ‌دور از نگرشی سطحی، تشریح شود تا بتوان به شناسایی ابعاد این تغییر سایت و پیامدهای آن اقدام کرد.
روش و داده: در این راستا با روش توصیفی - تحلیلی و رویکردی کاربردی و با کمک ابزار تحلیل‌گر شبکه در آرک‌مپ، به ارزیابی وضعیت دسترسی شهروندان شهر به بیمارستان جدید در مقابل بیمارستان قدیمی، در فاصله استاندارد، به عنوان یکی از مصادیق فضای زیسته آن‌ها با دستور ساخت ناحیه خدماتی جدید پرداخته شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل شیکه در نرم‌افزار آرک مپ و همپوشانی نقشه‌های تولید شده با آمارهای جمعیتی بلوک آماری شهر تکاب نشان داد دسترسی شهروندان به بیمارستان جدید در شعاع دسترسی استاندارد ۱۵۰۰ متری حدود یک‌سوم دسترسی به بیمارستان قدیمی شهر تکاب بوده است.
نتیجه‌گیری: این مورد از یافته‌ها به عنوان نمونه‌ای از بی‌توجهی به فضای زیسته شهری در جریان تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی شهری و نمودی از فاصله برنامه‌ریز و شهروند استنباط می‌گردد که عدم درک صحیح شهروندان به عنوان مخاطب برنامه‌ها توسط برنامه‌ریز را نشان می‌دهد و در نتیجه، اقدام برنامه‌ریزان شهر برای تغییر سایت بیمارستان، اثر منفی خود را به صورت افزایش فاصلۀ دسترسی شهروندان به بیمارستان آَشکار می‌سازد که این خود با توجه به اهمیت روزافزون دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی یک تصمیم‌گیری نسنجیده تلقی می‌گردد.
نوآوری، کاربرد نتایج: جنبه نوآورانه این مقاله تلفیق تئوری تولید فضای هانری لوفور با چرخش ارتباطی در برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی شهری است که در نتیجۀ این تلفیق، از صرف پرداختن و شرح و تحلیل ابعاد فضایی تغییر سایت بیمارستان اجتناب شده است. بلکه همزمان ابعاد اجتماعی و زبانی نیز در این تحلیل فضایی مداخله دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changing the site of Takab Hospital: a critique on non-communicative urban planning

نویسندگان [English]

  • Alireza Ahmadi
  • isa piri
Department of Geography and urban planning, Faculty of Humanities, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Aim: Studies have been conducted focusing on citizens' participation in urban planning and their right to the city, which have been raised as a criticism of non-participatory and non-communicative urban planning. In this research, an attempt has been made to explain the process of changing the site of Takab Hospital, using the theory of the production of space and Lefebverian trialectics, to be able to identify the dimensions of this site change and its consequences. 
Material & Method: With a descriptive-analytic method and applicative approach, with the help of the network analyst tool in ArcMap, the access status of citizens to the new hospital was evaluated in front of the old hospital by building a new area instrument at a standard distance, as one of the examples of their lived space.
 Finding: The analysis showed that citizens' access to the new hospital within the standard access radius was about one-third of the access to the old hospital. 
Conclusion: This case is inferred as an example of inattention to the urban lived space and a manifestation of the distance between the planner and the citizen, which shows the lack of correct understanding of the citizens as the audience of the programs. As a result, the city planners' action to change the hospital's site reveals its negative effect in the form of an increase in the access distance of the citizens to the hospital. 
Innovation: The innovative aspect of this article is integrating Henri Lefebvre's Production Of Space theory with communicative turn in urban planning; it is avoided only addressing and analyzing the spatial dimensions of the hospital site change. However, social and linguistic aspects also intervene in this spatial analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • lived space
  • communicative action
  • Takab city
آفریدی، صنم؛ احمدی، فرشته؛ سلطانی، علی؛ محمدی، محمود (1400). آسیب شناسی تاب‌آوری فضایی شهری با تأکید بر توزیع بیمارستان‌های مرکز شهر شیراز. مدیریت بحران، 10 (ویژه‌نامه)، 75-91
آوث‌ویت، ویلیام (1386). هابرماس، معرفی انتقادی. لیلا جوافشانی، حسن چاوشیان، نشر اختران
پورمحمدی، محمدرضا (1395). برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری. انتشارات سمت
خبرگزاری ایرنا: www.Irna.ir
رابینسون، دیو (1390). نیچه و مکتب پست‌مدرن. سهراب ابوتراب و فروزان نیکوکار، نشر فروزان، چاپ چهارم
زنگی‌آبادی، علی؛ سعیدپور، شراره (1395). تحلیل فضایی پراکنش بیمارستان‌های شهر سقز و مکان‌یابی بهینه آن در سال 1393. فصلنامه بیمارستان، 15(3)، 73-81
شریف زادگان، محمدحسین؛ شفیعی، امیر (1394). برنامه‌ریزی ارتباطی به عنوان رویکرد پیشنهادی برای برنامه‌ریزی شهری در مقیاس محلات (در محله فرحزاد شهر تهران). رفاه اجتماعی، 15 (56)، 281-313
فوکو، میشل (1378). مراقبت و تنبیه (تولد زندان). نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشرنی
فوکو، میشل (1389). تئاتر فلسفه. افشین جهاندیده، نیکوسرخوش، نشرنی
کرنگ، مایک؛ ثریفت، نایجل (1394). اندیشیدن درباره فضا. محمود عبدالله زاده، دفتر پژوهش‌های فرهنگی
لان، کریس. (1395). ویتگنشتاین و گادامر، مترجم: مرتضی عابدینی‌فرد، تهران: نشر کتاب پارسه
لوفور، هانری (1393). فضا، تفاوت و زندگی روزمره: خوانش هانری لوفور. افشین خاکباز، محمدفاضلی، انتشارات تیسا
لوفور، هانری (1393). ماتریالیسم دیالکتیکی. آیدین ترکمه، انتشارات تیسا
مرکز آمار ایران (1395). اطلاعات بلوک‌های آماری شهر تکاب: Amar.org.ir
میلر، پیتر (1382). سوژه، استیلا، قدرت. نیکو سرخوش، افشین جهاندیده، نشرنی
Babere, N. J. (2015). Social production of space: Lived space of informal livelihood operators; The case of Dares Salaam city Tanzania. Current urban studies, 3, 286-299 DOI:10.4236/cus.2015.34024
Chantry, W. (2022). Built from the internet up: assessing citizen participation in smart city planning through the case study of Quayside, Toronto. Geojournal, springer, Doi:10.1007/s10708-022-10688-3
De certeau, M., (1984). The practice of everyday life, Translated by Steven Rendall, University of California press
Forouhar, N., Forouhar, A. (2020). Evaluating the role of urban planners in participatory urban planning: a conceptual model of success in Iran. Archives of business administration and management, 3 (01), 1-10 DOI:10.29011/2642-3243.100135
Hall, P (2002). Urban and regional planning. Fourth edition, Routledge
Healy, P. (1996). The communicative turn in planning theory and its implications for spatial strategy formation. Environment and planning, 23, 217-234  https://doi.org/10.1068/b230217
Irna news agency: www.irna.ir
Kamete, A. Y. (2011). Interrogating planning’s power in an African city: Time for reorientation. Planning theory, 11 (1), 66-88 https://doi.org/10.1177/1473095211419116
Lefebvre, H. (1991). The production of space. Translated by: Donald Nicholson-Smith, Basil Blackwell Ltd
Lefebvre, H. (1996). Writings on cities. Eleonore and Elizabeth Lebas Kofman, Oxford: Blackwell.
Lefebvre, H. (2014). Dialectical materialism, Transleted by: Aydin Torkameh, Tisa publication [in Persian]
Lutzoni, L. (2016). In-formalised urban space design. Rethinking relationship between formal and informal, City, territory and architecture, (2016) 3:20 http://dx.doi.org/10.1186%2Fs40410-016-0046-9
Malik, N. A., Shaikh, M. A. (2019). Spatial distribution and accessibility to public sector tertiary care teaching hospitals: Case study from Pakistan. Short research communication, 25 (6), 431-434 https://doi.org/10.26719/emhj.18.049
Meagher, Sh. (2007). Philosophy in the streets, walking the city with Engels and de certeau, City 11 (1) 7-20  DOI:10.1080/13604810701200722
Mix, K. S., Smith, L. B., Gasser, M. (2010). The spatial foundations of language and cognition, Oxford university press
Purcell, M. (2013). The right to the city: the struggle for democracy in the urban public realm, Policy and politics, 43 (3): 311-27 DOI:10.1332/030557312X655639
Rafieian, M., Ghazaie, M. (2020). Examining the causes of crisis in urban planning, with an emphasis on radical planning theory. Int. J. Architect. Eng. Urban plan, 30 (2), 212-221 http://ijaup.iust.ac.ir/article-1-489-en.html
Roy, A. (2012). Urban formality: the production of space and practice of planning, The Oxford handbook of urban planning, Oxford university press ISBN: 9780190235260
Roy, A. (2015). What is urban about critical urban theory?, Urban geography, Taylor & Francis group, http://dx.doi.org/10.1080/02723638.2015.1105485
Statics center of Iran (2016): Amar.org.ir
Tuan, Y. (1994). The city and human speech. Geographical review, 84 (2), 144-151
Tynen, S. (2018). Lived space of urban development: the everyday politics of spatial production in Nanjing, China. Space and culture, 1-17, Doi: 10.1177/1206331218774480
Watson, C. (2013). Identification and desire: Lacan and Althusser versus Deleuze and Guattari? A short note with an intercession from Slavoj Zizek, International journal of Zizek studies, 7 (2), 1-15 https://zizekstudies.org/index.php/IJZS/article/view/671
Westin, M. (2022). The framing of power in communicative planning theory: analyzing the work of John Forester, Patsy Healey and Judith Innes. Planning theory, 21 (2), 132-154
Yiftachel, O. (2009). Theoretical notes on gray cities: The coming of urban apartheid? Planning theory, 8(1), 88-100 https://doi.org/10.1177/1473095208099300
Zhang, W. (2012). Application of communicative planning approach in urban planning. Applied mechanics and materials, vols174-177, 2505-2507 https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.174-177.2505