دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، شهریور 1402 
پیش نگری عناصراقلیمی بر پایه سناریوهای وادشت تابشی در استان یزد

صفحه 23-1

10.22034/jargs.2023.385861.1015

اعظم السادات حسینی خضرآباد؛ عباسعلی ولی؛ امیرحسین حلبیان؛ محمد حسین مختاری


تحلیل تنوع زمینی (ژئودایورسیتی) در محدوده کوه‌های بینالود

صفحه 41-24

10.22034/jargs.2023.373938.0

لیلا گلی مختاری؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ رحمان زندی؛ ملیحه گنجی نیا