دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، اسفند 1392 
بررسی پدیده یخبندان و ارتباط آن با عملکرد محصول گردو و بادام استان کرمانشاه.

صفحه 51-69

محمد باعقیده؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ عیسی ارجی؛ جمال خواجوی