دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، دی 1393 
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent.

صفحه 53-39

جواد سدیدی؛ محمد کمانگر؛ هانی رضائیان؛ علیرضا حمیدیان؛ محمد باعقیده؛ حیدر آریانژاد