دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، مهر 1393 
آسیب‌شناسی اکولوژیک شهری (نمونه موردی شهر یزد)

صفحه 101-116

سعید ملکی؛ الیاس مودت؛ سید محمد زارع اشکذری