دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، فروردین 1394 
ارزیابی شدت بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردی: منطقه باغدر، یزد)

صفحه 42-54

عبدالحسین رضائی‌پور باغدر؛ حسین بهرامی؛ جواد رفیع شریف آباذ؛ حسن خسروی


پهنه‌بندی و تعیین بهترین شاخص خشکسالی در استان خراسان رضوی

صفحه 70-84

مهدی بروغنی؛ حمید رضا مرادی؛ محمدعلی زنگنه اسدی