دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، دی 1397 
تحلیل مخاطرات ناشی از جابه‌جایی تپه‌های ماسه‌ای در دشت سیستان

صفحه 59-75

مهدی حیدری نسب؛ امیر کرم؛ حسین نگارش؛ احمد پهلوانروی