دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، مهر 1391 
گذار از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی استراتژیک

صفحه 39-54

محمد رحیم رهنما؛ عزت الله مافی؛ روح اله اسدی؛ محمود سلیمی


تعیین پتانسیل‌های اکوتوریسم کویر مزینان سبزوار با استفاده از مدل SWOT

صفحه 57-75

ابوالقاسم امیر احمدی؛ محمد معتمدی راد؛ سیما پور هاشمی؛ هادی قرائی؛ زکیه آب باریکی


پیش‌بینی خشک‌سالی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی

صفحه 103-119

محمود خسروی؛ مریم نصیری؛ دکتر سید علی اکبر صفوی؛ نرجس پور جعفریان


تحلیل همدید سامانه‌های سیل‌زا در قم

صفحه 121-137

امیرحسین حلبیان؛ فرشته حسینعلی پورجزی؛ بیژن صابری