دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، اسفند 1401، صفحه 1-135 
تحلیل عوامل موثر بر سیل‌گیری در شهرستان جاجرم

صفحه 77-58

10.22034/jargs.2023.373944.0

لیلا گلی مختاری؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ مرضیه فکور