دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، آذر 1401، صفحه 115-1