دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، دی 1390 
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار

صفحه 15-32

سید‌هادی ‌حسینی؛ حسین کریم‌زاده؛ محمد میره