دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تیر 1390 
تحلیل سرمایه‌ی اجتماعی و باروری زنان در مناطق شهری سبزوار

صفحه 79-94

حسین قدرتی‌؛ علی‌‌ یار احمدی؛ مریم مختاری؛ حسین افراسیابی