دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، فروردین 1395 
تئوری پیچیدگی و رویکرد کلاژیسم در سیستم های ژئومورفیک

صفحه 18-33

سیاوش شایان؛ مهران مقصودی؛ موسی گل علیزاده؛ امیر کرم؛ سیده فاطمه نوربخش


ارزیابی برآورد رسوب حوضه آبریز شهرچای میانه با استفاده از مدل های EPM و Fournier در محیط GIS

صفحه 82-95

محمدحسین رضایی مقدم؛ صغری اندریانی؛ محمدرضا نیکجو؛ ابوالفضل مختاری اصل