دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، تیر 1395 
میانگین گردش جوی منجر به یخبندان های فراگیر در ایران

صفحه 86-103

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


تکوین ژئومرفولوژیک چاه نیمه ها

صفحه 104-118

احسان عطایی کیا؛ علیرضا شهبازی؛ محمدحسین رامشت