دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، تیر 1398 
شهر-منطقه به‌مثابه بسط بافته‌ی شهری

صفحه 1-15

سعید دلیل؛ ابوالفضل مشکینی؛ جعفر جوان


ارزیابی میزان فرونشست دشت همدان-بهار با استفاده از روش سری زمانی SBAS

صفحه 62-73

حمید گنجائیان؛ افشان قاسمی؛ عطرین ابراهیمی؛ زهرا اسدپور