دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، فروردین 1398 
تحلیل و پیش‌بینی تغییرات خشک‌سالی، تبخیر-تعرق و آب سبز در حوضه‌ی دریاچه‌ی ارومیه تحت شرایط تغییر اقلیم

صفحه 60-73

محمد امین قلعه‌نوی؛ سیده فاطمه بابایی پهنه‌کلایی؛ عبداله درزی نفت‌چالی؛ رضا جاویدی صباغیان