دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، اسفند 1400 
منشأیابی رسوبات بادی بر اساس ردیاب‌های ژئوشیمیایی به روش انگشت‌نگاری رسوبی

صفحه 17-30

شیرین محمدخان؛ صادق آبروش؛ محمدرضا ثروتی؛ منیژه قهرودی تالی