دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، تیر 1400 
تحلیل توأم ریسک خشک‌سالی‌های هواشناسی (مطالعه‌ی موردی: شرق ایران)

صفحه 1-20

ذبیح‌اله خانی تملیه؛ حسین رضایی؛ رسول میرعباسی نجف‌آبادی